suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Personal- och aktörskort för social- och hälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Personalkorten och aktörskorten är certifikatkort för social- och hälsovården. Med hjälp av certifikatkortet kan ni pålitligt identifiera er i datasystem och tjänster. Kortet kan även användas för att till exempel kryptera e-post och för att göra elektroniska signaturer. Det finns teknik för distansavläsbar passerkontroll för korten.

Personalkortet är avsett för sådan personal inom social- och hälsovårdsorganisationerna som saknar yrkesrättighet i Valviras Terhikki- eller Suosikki-register. Personalkortet kan skaffas exempelvis för personalen på kontoret eller vid informationstjänsten.

Aktörskortet är avsedd för annan personal än den inom social- och hälsovården. Annat branschfolk som arbetar inom social- och hälsovården kan vara till exempel datasystemleverantörer eller konsulter.

Personal- och aktörskorten för social- och hälsovården gäller i fem år.

På framsidan av personal- och aktörskorten står kortets giltighetstid och serienummer, kortinnehavarens namn samt tjänste- eller uppgiftsbeteckning. Korten kan även förses med ett foto på innehavaren.

Om det blir ändringar i certifikatets datainnehåll eller i uppgifterna på kortet ska ett nytt kort beställas. Beställ ett nytt kort även om kortet tagit skada eller kommit bort.

Kortets leveranstid är cirka två veckor.

Gör så här

Att ge fullmakt till en annan organisations registreringsställe

Privata social- och hälsovårdsorganisationer ger oftast ett befintligt registreringsställe en fullmakt för beställning av personal- och aktörskort för social- och hälsovården. Organisationen ska då kontakta det registreringsställe som får fullmakten och komma överens om fullmakten. Det registreringsställe som ska ta emot fullmakten ger organisationen kundnumret på sitt avtal, sitt FO-nummer, kortens leveransadress samt registrerarens kontaktuppgifter.

Därefter ingår den organisation som ger fullmakten ett avtal i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. I avtalet väljer man under Uppgifter om Avtalet "Jag befullmäktigar en annan organisation att verka som registrerare”. I avtalet fyller man i de uppgifter som registreringsstället som tar emot fullmakten har angett.

Efter att avtalet ingåtts skickar organisationen på förhand anställningsintyg över de personer till vilka korten beställs till det registreringsstället som fått fullmakten. När de nödvändiga åtgärderna har vidtagits och fullmakten är i kraft bokar kortets beställare tid till ett auktoriserat registreringsställe som beställer korten.

Den befullmäktigande organisationen undertecknar avtalet i e-tjänsten när MDB har behandlat avtalsansökan. Avtalet ska undertecknas med certifikatkort. Avtalet kan också undertecknas i efterhand när undertecknaren har fått ett certifikatkort.

Ytterligare uppgifter kan man vid behov fråga efter per e-post på adressen varmennepalvelut(at)dvv.fi.

Identifiering av sökandens identitet

Identiteten hos den som ansöker om kortet ska identifieras vid registreringsstället när kortet beställs.

För identifieringen ska den som hämtar kortet ha med sig en giltig identifieringshandling, dvs. ett identitetskort eller ett pass. Godtagbara identifieringshandlingar är också ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EES, Schweiz eller San Marino och ett giltigt pass som utfärdats av myndighet i något annat land. Om sökanden inte har nämnda handlingar kan polisen på begäran kontrollera sökandens identitet på annat sätt.

För vem och på vilka villkor

Personalkorten och aktörskorten är bundna till organisationen och arbetsförhållandet. Om arbetsförhållandet tar slut ska certifikatet spärras. Efter detta kan kortet inte användas. Kortet ska även registreras som återkallat i Vartti-systemet.

Personalkorten är avgiftsfria för de personer som behandlar patientuppgifter som gäller behandlingen av patienter i sitt arbete. För övrig personal beställs ett avgiftsbelagt personal- eller aktörskort.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 25.11.2021