suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Malmletningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med stöd av malmletningstillstånd har tillståndshavaren rätt att på egen och annans mark på det område som avses i tillståndet (malmletningsområde) undersöka de geologiska formationernas struktur och sammansättning. Tillståndshavaren har även rätt att göra andra undersökningar som förbereder gruvdrift och annan malmletning för att lokalisera fyndigheten samt för att utreda dess kvalitet, omfattnin ...

Gör så här

För beredningen av ansökan om malmletningstillstånd kan du reservera ett område genom att göra en anmälan till Tukes (förbehållsanmälan).

En förmånsrätt som grundar sig på förbehållsanmälan gäller när förbehållsanmälan har gjorts enligt § 44 och det inte finns något hinder enligt denna lag för godkännande av förbehållet. I anmälan ska anges en nödvändig och tillförlitlig utredning:

1) om beredaren,

2) om det område som förbehållet gäller (förbehållsområde),

3) om utarbetandet av en forskningsplan och andra åtgärder som bereder ansökan om malmletningstillstånd samt tidtabellen för dessa.

Förbehållsanmälan får inte gälla ett område som hör till ett malmletningsområde, gruvområde eller guldvaskningsområde eller som ligger närmare än en kilometer från ett sådant område som hör till någon annan än sökanden med stöd av ett tillstånd som avses i denna lag. Förbehållsanmälan får inte heller gälla ett område som tidigare varit förbehållsområde innan ett år har förflutit från det att förbehållsbeslutet förföll eller återkallades. Förbehållsbeslutet gäller högst 24 månader efter att förbehållsanmälan har gjorts. Giltighetstiden kan övervägas från fall till fall. Förbehållsbeslutet förfaller: 1) när tidsfristen löper ut, 2) när malmletningstillstånd har sökts med den företrädesrätt som den medför, 3) om beredaren gör en skriftlig anmälan om saken till gruvmyndigheten.

Gruvmyndigheten kan även återkalla förbehållsbeslutet om felaktiga eller bristfälliga uppgifter har lämnats in i förbehållsanmälan eller dess bilagor.

Bekanta dig med kraven i 34 § i gruvlagen (621/2011) för ansökan om malmletningstillstånd. Den elektroniska blanketten för ansökan om malmletningstillstånd (i pdf-format) motsvarar till sitt innehåll dessa krav på tillståndsansökan. Fyll i alla punkter i ansökan och skicka in ansökan med nödvändiga bilagor.

Malmletningstillståndet kan överföras till någon annan. Mottagaren av överföringen ska uppfylla motsvarande krav som förutsätts av tillståndshavaren enligt denna lag.

Tillståndshavaren kan ansöka om överföring av tillståndet genom att göra en ansökan till gruvmyndigheten. Ansökan ska innehålla en för överföringen nödvändig och tillförlitlig utredning om mottagaren av överföringen samt andra omständigheter som är av betydelse för behandlingen av överföringen. Till ansökan ska bifogas de myndighetsintyg, registerutdrag och motsvarande handlingar som behövs för att verifiera uppgifterna i ansökan och mottagarens samtycke.

För vem och på vilka villkor

Företrädesrätt till malmletningstillstånd har den som först har ansökt om tillstånd. Tillståndsansökan ska innehålla en för tillståndsprövningen nödvändig och tillförlitlig utredning om alla punkter i 34 § i gruvlagen (621/2011). Om ansökan om malmletning är ofullständig och väsentligt bristfällig kan en förbehållsanmälan som ifyllts av en annan sökande enligt 44 § i gruvlagen ge företräde.

En reservering kan avslås om det finns skäl att misstänka att reserveraren inte har förutsättningar eller avsikt att ansöka om malmletningstillstånd på grund av förbehållsområdets omfattning eller av andra orsaker. Till ansökan om malmletningstillstånd ska även bifogas en plan för hantering av utvinningsavfall. Innehavaren av malmletningstillstånd ska betala ägarna till fastigheter som hör till malmletningsområdet en årlig ersättning (malmletningsersättning).

Om näringsidkaren är verksam i en stat som ligger i något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder tjänster tillfälligt i Finland ska aktören ha ett finländskt FO-nummer eller vara en juridisk person som nationella författningsförpliktelser kan riktas till.


Tidsfrist

När tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och tillstånd som krävs i annan lagstiftning har erhållits.

Handläggningstid

Handläggningstiden är beroende av områdets läge och forskningsmetoderna.

Giltighetstid

Högst 4 år efter att beslutet vunnit laga kraft. Tillståndet kan förlängas med högst 3 år åt gången så att det är i kraft högst 15 år

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 14.2.2022