suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Kostnadsersättning enligt prövning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

UF-centret betalar ersättningar till personkunder som AN-byrån eller kommunförsöket beslutar att bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning.

Beviljandet av behovsprövad kostnadsersättning är en del av kommunförsöken i anslutning till AN-tjänsterna, och det kan beviljas och betalas för viss tid under tiden 1.3.2021–31.7.2025. Försöken avslutas den 31 december 2024, innan dess ska beslut ...

Gör så här

Delta i tjänsten enligt det beslut du fått. Ansök om kostnadsersättning inom en månad efter att du använt tjänsten i regionförvaltningens AN-e-tjänst. Identifiera dig i e-tjänsten med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Bekanta dig med tilläggsuppgifterna och fyll i ersättningsansökan omsorgsfullt.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering, kan du ansöka om ersättning med en pappersblankett. Lämna in utbetalningsansökan med kontaktuppgifterna till UF-centrets utbetalningsenhet.

Du kan också lämna in ansökan om utbetalning elektroniskt som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

AN-byråerna och kommunförsöken kan bevilja behovsprövad kostnadsersättning till enskilda kunder.

Bestämmelser om ersättningens belopp och om de dagar för vilka ersättning kan betalas finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Kostnadsersättningen betalas av UF-centret

UF-centret kan från och med den 1 augusti betala ersättning retroaktivt för mer än en månad. Ersättning kan betalas retroaktivt endast av synnerligen vägande skäl. Kostnadsersättning kan betalas högst för den tid som anges i beslutet. Om du ansöker om stöd med en elektronisk ansökan för flera månader, fyll i en separat ansökan för varje månad.

Kostnadsersättningen kan betalas in på ett finländskt eller utländskt bankkonto samt vid behov även på ett prepaid-kort som förläggningen utfärdat. Meddela din förläggning att du får kostnadsersättning.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Servicen tillhandahålls av

AN-byrån, UF-centret

Andra ansvariga organisationer

Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, UF-centret, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 8.2.2024