suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hemvård för äldre

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemvårdstjänsten omfattar hemvård enligt socialvårdslagen samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Målet med servicen är att stöda boende hemma genom en service som ordnas hemma och som svarar mot behoven i anslutning till upprätthållandet av funktionsförmågan samt vården och omsorgen.

Regelbunden hemvård stöder boende hemma och självständigt liv samt sporrar till att använda egna resur ...

Gör så här

Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.

För vem och på vilka villkor

Du kan få hemvårdstjänster om:

  • Din funktionsförmåga är betydligt nedsatt och du kan inte självständigt eller med hjälp av anhöriga/närstående klara av regelbundna, grundläggande dagliga aktiviteter som att äta, klä dig, gå på toaletten, tvätta dig, annan basvård eller medicinering. Vi utreder ditt servicebehov genom att bedöma din funktionsförmåga, kartlägga sjukdomar som försämrar din förmåga att klara dig hemma, dina boendeförhållanden och ditt sociala nätverk.
  • Du behöver vård som kräver yrkeskunnighet, undersökning och övervakning på grund av din sjukdom eller nedsatta funktionsförmåga, och kan inte använda hälsovårdstjänster utanför hemmet.
  • Din anhörig tar hand om dig och behöver stöd av hemtjänsten för sitt eget orkande.

Denna tjänst är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Till hemvården hör tjänster som ges i hemmet och hemsjukvård. Till tjänster som ges i hemmet hör vård och omsorg, stöd för klienten att klara sig i vardagen och upprätthållande av klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som klienten tillfälligt får hemma för behandling av sin sjukdom. Vid behov kan man få hemvård under alla tider på dygnet.

Klientavgifterna inom hemvården påverkas till exempel av mängden vård som behövs samt klientens inkomster och eventuell krigsinvaliditet.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 7.12.2023