suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Godkännande av växtskyddsmedel och parallellpreparat samt tillstånd för försöksverksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett ämne eller preparat som är avsett som växtskyddsmedel får släppas ut på marknaden eller användas i Finland endast om det har godkänts som växtskyddsmedel. Ett villkor för godkännandet är att det verksamma ämnet har godkänts för användning i EU. Godkännande av växtskyddsmedel söks hos Tukes. Ett ämne eller preparat som är avsett som växtskyddsmedel och som inte har godkänts som växtskyddsmedel får framställas, lagras eller importeras endast för forsknings- och försöksverksamhet eller export. Forsknings- och försöksverksamhet förutsätter att tillstånd söks hos Tukes.

Gör så här

Fyll noggrant i blanketterna och bifoga nödvändiga bilagor. De som ansöker om tillstånd för växtskyddspreparat ska använda de halter som räknaren för halter i jorden anger vid riskbedömningen gällande jordorganismer när de lämnar in det material som behövs för produktgodkännandet till Tukes.

För vem och på vilka villkor

Sökanden ska ha ett permanent verksamhetsställe i någon av Europeiska unionens medlemsstater. Verksamhet som strider mot kraven leder till att nyttjanderätten förvägras.

Ett villkor för godkännande som växtskyddsmedel är att det verksamma ämnet har godkänts för användning i EU. Tillståndshavaren för växtskyddsmedel ska årligen underrätta Tukes om de mängder växtskyddsmedel som släppts ut på marknaden i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Tillstånd ska beviljas innan växtskyddsmedlet släpps ut på marknaden/används.

Handläggningstid

Beroende på ansökningstyp.

Giltighetstid

Godkännandet ges för högst tio år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 20.8.2020