suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Godkänd ekonomisk aktör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

AEO kommer från engelskans Authorised Economic Operator, på svenska godkänd ekonomisk aktör. En AEO-aktör är ett företag som är berättigat antingen till vissa förenklingar och/eller till lättnader som hänför sig till säkerhet och skydd i sin tullverksamhet i hela EU-området. Enligt lagen ska Tullen förenkla utrikeshandeln för AEO-aktörer. I denna anda har Tullen bl.a. minskat antalet fysiska kontroller och kontroller av handlingar för AEO-aktörer. Syftet med AEO-programmet är att styra företag på ett kontinuerligt sätt till att förbättra sin tullverksamhet och säkerheten i den.

Inom AEO finns det två typer av tillstånd: AEOC (förenklade förfaranden) och AEOS (säkerhet och skydd). Ett företag kan ha båda dessa tillstånd samtidigt. För sådana företag används förkortningen AEOF.

Företag vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. därför att företaget hanterar varor som står under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem, kan ansöka om AEO-status.

För AEO-status krävs bland annat

  • att företaget är etablerat inom unionen
  • att företaget inte har brutit mot tullagstiftningen eller skattereglerna upprepade gånger under de senaste tre åren.
  • att företaget är solvent
  • att företaget har ett tillfredsställande bokförings- och logistiksystem som möjliggör tullkontroller.

Det kan även ställas krav på sådan kompetens eller sådana yrkeskvalifikationer som är direkt tillämpliga på företagets verksamhet. Dessutom kan det ställas krav avseende säkerhetsledarskap, fastighets- och personsäkerhet, logistik- och produktionssäkerhet samt säkerhet i leveranskedjan, baserat på gällande säkerhetsnormer.

Företag med AEO-status ska ha egenkontroll, dvs. regelbunden kontroll av den egna verksamheten. Målet med kontrollen är att AEO-aktören ska behärska riskerna i leveranskedjan, identifiera fel- och undantagssituationer och rätta till sin verksamhet vid behov. En egenkontroll som är integrerad med företagets riskhanterings- och kontrollsystem är i regel det effektivaste sättet att förutspå risker och deras konsekvenser.

AEO-status beviljas på antingen finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar avisningar för hur man ansöker om AEO-status på Tullens webbplats under Tillstånd.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Ansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 17.2.2020