suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Förordnande till köpvittne

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Lantmäteriverket kan på ansökan ge ett utfärdande till en person att vara köpvittne. Rätten att vara ett av Lantmäteriverket utfärdat köpvittne upphör när köpvittnet fyller 68 år. Ett förordnande till köpvittne kan återkallas, om:

1) köpvittnet försummar sina uppgifter enligt lagen om köpvittnen,

2) köpvittnet i övrigt visar sig vara olämpligt för uppgiften, eller om

3) förhållandena annars förändras så, att ett förordnande till köpvittne inte skulle kunna ges.

Ett sådant ärende avgörs av en särskilt förordnad inskrivningsjurist eller annan tjänsteman anställd vid Lantmäteriverket. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av en myndighet finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Gör så här

Förordnande söks med en fritt formulerad skriftlig ansökan som ska visa:

• sökandens förutsättningar att vara köpvittne

• varför det är viktigt för tillgängligheten av tjänster att få ett förordnande

• sökandens personnummer

• sökandens arbetsplats och/eller hemadress

• sökandens e-postadress och telefonnummer.

Uppgifter om köpvittnen antecknas i köpvittnesregistret som Lantmäteriverket upprätthåller. Meddela ändringar i dina uppgifter per e-post:

• med rubriken ”Meddelande om ändring i köpvittnesregistret”

• skicka till registreringsarenden@lantmateriverket.fi

Alternativt skicka till Lantmäteriverket/Registreringsärenden, Köpvittnesregistret, PB 1007, 00521 Helsingfors.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för att bli förordnad att vara köpvittne:

• ett köpvittnes tjänster behövs i området

• sökanden har tillräcklig kännedom och övriga förutsättningar att sköta uppgiften

• sökanden är myndig och under 68 år

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Giltighetstid

Förordnande till köpvittne gäller tills sökanden fyller 68 år eller förordnandet återkallas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 9.6.2020