suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Förhandsanmälan om temporär eller sporadisk yrkesutövning inom hälso- och sjukvården i Finland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En medborgare av en EU/EES-stat eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är lagligen etablerad i en EU/EES-stat och som har laglig rätt att självständigt utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården eller använda en skyddad yrkesbeteckning kan i Finland temporärt eller sporadiskt tillhandahålla tjänster inom ramen för yrket i fråga. Temporär eller sporadisk yrkesutövning är ett alternativ till legitimering.

En yrkesutövare vars avsikt är att tillhandahålla sina tjänster temporärt eller sporadiskt ska göra en förhandsanmälan till Valvira när han eller hon för första gången kommer till Finland.

Gör så här

Förhandsanmälan ska göras skriftligt. Av anmälan ska framgå karaktären av de temporära tjänsterna samt tidpunkt och plats för tillhandahållandet av tjänsterna.

Till anmälan ska fogas de handlingar som krävs, när tjänster avser att tillhandahållas för första gången.

Handlingar som krävs:

• Kopia av giltigt pass eller motsvarande dokument som beviljats av myndighet och som bevisar personens identitet och medborgarskap

• Om den sökandes nuvarande namn avviker från det namn som används i de dokument som bifogats som bilaga, ska sökanden lämna in en kopia av handlingen från vilken namnändringen kan konstateras

• Intyg över rätt att utöva yrket varav framgår att rätten inte ens temporärt har begränsats. Intyget får inte vara äldre än tre månader

• Examensbevis eller annat dokument som påvisar formell behörighet som behövs för utövning av det ifrågavarande yrket

• Intyg över att sökanden utövat yrket i ett år under de senaste tio åren, om yrket inte är reglerat i ursprungsstaten. Intyg över arbetserfarenhet behövs inte om yrket är reglerat i ursprungsstaten

• Uppgifter om försäkringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd som gäller yrkesansvar

• Anmälan om sökandens språkkunskaper

För vem och på vilka villkor

Huruvida tillhandahållandet av tjänsten är temporärt och tillfälligt bedöms från fall till fall, i synnerhet på grundval av tjänstens varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet.

Om verksamheten till sin karaktär bör anses vara kontinuerlig och frekvent uppfylls inte kravet på temporärt eller sporadiskt tillhandahållande. Verksamheten kan då tolkas som jämställd med etablering, särskilt om aktörens avsikt kan anses vara att kringgå de krav som hänför sig till etablering.

Språkkunskaper

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana tillräckliga muntliga och skriftliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter. De officiella språken i Finland är finska och svenska.

Arbetsgivaren för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska säkerställa att den yrkesutbildade personens språkkunskaper ligger på en sådan nivå som hans eller hennes arbetsuppgifter förutsätter.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Anmälan är i kraft 12 månader och ska förnyas om personen ämnar fortsätta att tillhandahålla tjänster. Ifall någon av de omständigheter som påverkar tillhandahållarens rätt att vara verksam förändras i betydande grad, ska den som tillhandahåller tjänster lämna in dokumentation av detta till Valvira.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 1.7.2021