suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I Karleby ska fastigheterna i regel anslutas till det kommunala vattenverkets vatten- och avloppsnät. Skyldigheten gäller särskilt fastigheter i detaljplaneområde. Miljövårdsmyndigheten i Karleby kan efter ansökan bevilja en fastighet befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vatten- och avloppsnätet. Den som beviljas befrielse ska sörja för att avloppsvattnet från fastigheten hanteras i en ...

Gör så här

En blankett för ansökan om befrielse kan laddas ner på Karleby stads webbplats. Lämna in ansökningsblanketten och bilagor till byggnadstillsynen i samband med ansökningen om bygglov.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I regel ska fastigheter anslutas till vatten- och avloppsnätet som innehas av kommunens eller en samkommuns vattentjänstverk. Skyldigheten gäller i synnerhet fastigheter på detaljplaneområde. Kommunens miljömyndighet kan enligt anmälan bevilja fastigheter som ska byggas befrielse från att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet.

Befrielse kan beviljas om anslutningen till nätverket blir oskäligt dyr eller svår, om behovet av tjänster är mycket litet eller om det annars finns särskilda skäl till befrielsen. Befrielsen får inte äventyra ändamålsenlig vattenförsörjning i området. Fastigheten måste också förfoga över tillräckligt med hushållsvatten.

Den som beviljats befrielse ska se till att fastighetens avloppsvatten leds bort och behandlas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen. I allmänhet ska fastigheten ha egen sedimenterings- och avloppsbrunn eller en annan lösning som uppfyller kraven i lagen.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 19.9.2023