suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statsrådets kansli

Ansökan om utmärkelsetecken

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Utmärkelsetecken beviljas av riddarordnarna. Sammanslutningar och företag som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde kan till statsrådets kansli sända in framställningar om utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden. Ordnar förlänas finska medborgare på självständighetsdagen den 6 december. Republikens president, som är stormästare för riddarordnarna, beslutar om förlänandet av utmärkelsetecken på framställning av ordenskapitlen för riddarordnarna.

De framställningar som har kommit in till statsrådets kansli inom utsatt tid handläggs och sänds vidare till ordnarna. Utmärkelsetecknets klass kan ändras av statsrådets kansli eller ordnarna. Statsrådets kansli har för varje teckenklass beviljats en kvot som inte får överskridas. Av denna orsak blir kansliet varje år tvunget att gallra bland framställningarna.

Tre vardagar före självständighetsdagen publicerar ordenskansliet på sin webbplats information om utmärkelsetecken som förlänas den 6 december. Ordenskansliet ger information om utmärkelsetecknen närmast följande vardag efter självständighetsdagen. Ordenskansliet levererar utmärkelsetecknen och diplomen till statsrådets kansli, som vidarebefordrar dem till förslagsställarna.

Gör så här

För framställning om utmärkelsetecken ska man använda en blankett som fastställts av ordenskapitlet. Utöver den egentliga blanketten för framställning om utmärkelsetecken ska man fylla i statsrådets kanslis sammandragsblankett. De utskrivna och undertecknade blanketterna ska lämnas in till statsrådets registratorskontor i två exemplar.

Framställningarna om utmärkelsetecken ska ha kommit in till statsrådets kansli senast den 1 augusti. Tidigare framställningar behandlas inte på nytt, utan en ny framställning ska lämnas in varje gång.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatsrådets kansli
Ansvarig för tjänstenStatsrådets kansli
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Statsrådets kansli
Uppdaterad: 2.12.2019