suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Ansökan om att bli kontrollör av hållbarhetskriterier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Energimyndigheten godkänner de kontrollörer som verifierar uppfyllandet av hållbarhetssystem hos verksamhetsutövare som producerar, framställer eller använder biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen.

För bedömningen av kontrollörens behörighet ansvarar FINAS eller något annat ackrediteringsorgan i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Energimyndigheten definierar kontrollörens behörighetsområde i sitt beslut om godkännande. Kontrollörens behörighetsområde består av behörigheten att verifiera produktionsanläggningar samt råvaror för biodrivmedel.

Gör så här

Den aktör som ansöker om att bli kontrollör ska kontakta Energimyndigheten för att inleda ansökningsprocessen. Kontakt i ärendet kan skickas till adressen kestavuuskriteerit@energiavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Den som verifierar hållbarhetskriterierna ska vara en sammanslutning eller stiftelse eller en del av en sådan. Kontrollören ska vara oberoende i förhållande till kontrollörens uppgifter som avses i lagen. Kontrollören ska också ha tillräckligt med yrkeskunnig, oberoende personal och de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter. Kontrollören ska dessutom ha en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som anses vara tillräckligt.

Energimyndigheten godkänner kontrollören, om det i samband med ackrediteringsförfarandet hos FINAS eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har konstaterats att villkoren för godkännande av kontrollören uppfylls.

Energimyndigheten kan godkänna kontrollören för viss tid i för att genomföra FINAS ackrediteringsprocess.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 6.5.2021