suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om underskridning av vattendrag

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Anmäl om en vatten-, avlopps- eller kraftledning, datakommunikationskabel eller annan ledning med motsvarande verkan som ska placeras under kungsådror (bl.a. åar, älvar, sund) och bäckar. Den projektansvarige har med stöd av vattenlagen rättighet att placera en ovannämnd ledning även på annans vattenområde om placeringen inte förutsätter tillstånd med stöd av 3 kapitlet 2 §, det inte föreskrivs om ...

Gör så här

Planera och genomför åtgärderna så att möjliga skador för miljön och områdets markägare undviks. Anmälaren ansvarar själv för att uppgifterna som anmäls till myndigheten är korrekta. Diskutera och kom överens om projektet med områdets markägare och kontakta vid behov kundservice för miljöfrågor för att undvika problem.

På miljöförvaltningens webbplats finns närmare information om olika faktorer som ska beaktas samt hur man gör anmälan.

För vem och på vilka villkor

Utarbeta en tvärsnittsritning på punkten där ledningen/kabeln går under vattendraget eller utred vattendjupet på placeringsplatsen samt ledningens installeringsdjup för bottnens del innan du fyller i anmälningsblanketten. Utred dessutom fastighetsbeteckningarna för underskridningens landföringsställen och vattenområden samt utförandesättet (t.ex. riktad borrning eller grävning) och tidtabellen för verkställandet. Bifoga också en planeringskarta på området.

Beroende på ledningen/kabeln som installeras och utförandesättet ska det utredas i tillräcklig omfattning uppgifter om fortplantningsområden för fiskar, bottnens kvalitet, grundvattenförhållanden, naturskyddsområden och skyddade objekt. Om underskridningen sker i ett Natura 2000-område ska anmälaren avgöra på basis av sin egen sakkunnighet hur underskridningen påverkar Naturaområdets naturvärden. När en ledning läggs ner i en bäck ges en uppskattning om bäckens naturtillstånd i projektområdet. Källor för att söka information finns på anmälningsblanketten.


Tidsfrist

En anmälan ska göras till den regionala NTM-centralen och vattenområdets ägare 60 dygn innan åtgärden inleds.

Handläggningstid

Anmälan behandlas inom 60 dygn från att anmälan gjorts.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.3.2023