suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Patientens rättigheter och patientsäkerhet, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Som patient har du enligt lag rätt till en bra hälso- och sjukvård såväl vad gäller den offentliga som den privata hälso- och sjukvården och vid institutioner inom socialvården. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras. Patientens modersmål, individuella behov och kultur ska beaktas i mån av möjlighet.

  • Patientsäkerhet innebär att du som patient får rätt vård i rätt tid och att vården medför så lite olägenheter som möjligt för dig. Olägenheter kan vara till exempel en felaktig eller fördröjd diagnos, fel i läkemedelsbehandlingen eller infektioner som ådragits under behandlingen.
  • Jämlikheten förverkligas när ingen försätts i en olikvärdig ställning på grund av ålder, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, boendeplats, språk, sexuell läggning, kön, religion, etnisk bakgrund eller en annan motsvarande faktor.
  • Som patient har du rätt att få tillgång till alla uppgifter om ditt hälsotillstånd. Du får granska uppgifter som sparats om dig och be om rättelse av felaktiga uppgifter. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.
  • Som patient har du självbestämmanderätt: man får inte vårda dig på ett sätt du inte vill eller godkänner. Minderårigas åsikt ska alltid tas i beaktande om det anses att den minderårige är tillräckligt utvecklad för att kunna bilda sig en åsikt.
  • Om du är tvungen att vänta på vård har du rätt att få veta när vården kommer att ges.
  • Som patient har du rätt att ifrågasätta sättet på vilket du bemöts och den vård du får: om du är missnöjd kan du göra en anmärkning till den chef som ansvarar för enheten eller ett klagomål till den myndighet som ansvarar för tillsynen. Patientombudsmannen hjälper dig i tillsynen över dina rättigheter.