suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Om du blir sjuk

Bestämmande av lång sjukledighet, teckenspråk video

Video på teckenspråk

Om du drabbas av kortvarig sjukdom, det vill säga bedömer att du kommer att vara arbetsoförmögen under några dagar, ska du genast meddela arbetsgivaren om detta. Arbetsgivarnas praxis varierar: för en del arbetsgivare räcker det att man själv meddelar medan en del kräver att man uppvisar ett intyg av en skötare eller läkare för varje sjukfrånvarodag.

Sjukdom som medför allvarlig eller långvarig arbetsoförmåga konstateras av en företagsläkare, specialläkare, hälsocentralläkare eller privat läkare. Utöver vården gör läkaren även en bedömning av din arbetsförmåga och skriver ett läkarintyg eller -utlåtande utifrån den. Med ett A-intyg kan du ansöka om sjukledighet för högst 60 vardagar, med ett B-utlåtande för högst 300 dagar. Med ett B-utlåtande söks också delinvalidpension och full invalidpension för viss tid eller tills vidare samt rehabilitering.

Om du är anställd och riskerar att bli arbetsoförmögen i över 90 vardagar, behöver du dessutom ett 90 dagars utlåtande. Det är företagsläkarens (eller en annan läkare som känner till dina arbetsförhållanden) bedömning av din återstående arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta arbeta. 

Om du insjuknar på grund av ett olycksfall i arbetet och eller en yrkessjukdom, skriver din läkare ett E-utlåtande. För arbetsoförmåga som varar viss en tid eller är bestående kan betalas olycksfallspensionÖppnas i ett nytt fönster..

Ett läkarutlåtande ger dig inte automatiskt rätt till sjukdagpenning som beviljas av FPA. Karenstiden för sjukdagpenning för arbetstagare är 1 + 9 dagar. 

FPA kan avslå en ansökan om sjukdagpenning till exempel om

  • sjukdomen, felet eller skadan inte är så svår att den kan anses hindra arbetet
  • en sjukdom eller skada som en läkare tidigare konstaterat inte längre orsakar arbetsoförmåga
  • din hälsa inte har utretts tillräckligt
  • du inte ger FPA de tilläggsuppgifter du ber om.

Om FPA avslår din ansökan, har du rätt att diskutera på nytt med din läkare och komplettera ansökan. Du kan överklaga beslutet.