suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation AN-byrån

Utredning av villkoren för en utländsk persons arbete angående uppehållstillstånd för arbetstagare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En utländsk person som arbetar i Finland behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare om arbetet inte är möjligt med ett annat uppehållstillstånd eller utan uppehållstillstånd. Om arbetstagaren har ett annat uppehållstillstånd beviljat av Finland kan detta innehålla rätt till arbete och då behövs inget separat uppehållstillstånd för arbetstagare för att arbeta.

EU-medborgare, medborgare i Norg ...

Gör så här

Arbetstagaren ansöker själv om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Som arbetsgivare deltar du i ansökan om tillstånd och tillhandahåller information om anställningsförhållandet. Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på nätet kan du komplettera arbetstagarens ansökan med uppgifter om arbetet och företaget i arbetsgivarens Enter Finland -tjänst.

Fyll i blanketten och välj Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Fyll i blanketten omsorgsfullt. När du undertecknar blanketten försäkrar du att uppgifterna är riktiga. Lämna blanketten till personen som söker om uppehållstillstånd. Om arbetstagaren har flera arbetsgivare ska varje arbetsgivare meddela uppgifter om anställningsförhållandet som egen bilaga.

Du kan också be om förhandsinformation om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd för en arbetstagare avgiftsfritt från arbetsgivaren eller uppdragsgivaren då du överväger att anställa en utländsk arbetstagare. Fyll i blanketten och välj Ansökan om förhandsuppgift. Lämna in blanketten vid den arbets- och näringsbyrån som handlägger arbetstillståndsfrågor och i vars område arbetet sker.

För vem och på vilka villkor

I delbeslutet avgör arbets- och näringsbyrån följande faktorer.

  • Finns det lämpliga arbetstagare från EU/EES-området tillgängliga till den öppna arbetsplatsen inom rimlig tid. I avgörandet observeras också andra faktorer som påverkar den regionala arbetsmarknadssituationen, såsom NTM-centralernas regionala linjedragningar för förutsättningarna för att använda utländsk arbetskraft. Arbets- och näringsbyrån kan kräva att arbetsplatsen utlyses i de egna arbetsförmedlingstjänsterna och EURES-tjänsterna som vidarebefordrar arbetsplatsannonser mellan länder i Europa. Grunder för att bevilja uppehållstillstånd för en arbetstagare finns inte om det är möjligt att rekrytera arbetstagare från det egna arbetsmarknadsområdet inom skälig tid.
  • Är villkoren i den erbjudna anställningen i enlighet med arbetslagstiftningen i Finland och det branschvisa allmänbindande kollektivavtalet som eventuellt tillämpas. Villkoren i en utländsk persons anställning ska motsvara den praxis som tillämpas för finländska arbetstagare inom samma bransch på alla sätt, även lönen. För arbete som utförs i Finland ska den finländska arbetslagstiftningen och branschens lönenivå också tillämpas för arbetstagare som en utländsk arbetsgivare skickat till Finland.
  • Kan arbetsgivaren realistiskt sköta sina arbetsgivarskyldigheter? För att avgöra detta kan arbets- och näringsbyrån be om ytterligare utredningar, såsom försäkringsintyg på betalda lagstadgade försäkringsavgifter eller uppgifter om arbetsgivarens arbetsplatser. När arbetstagarens förutsättningar avgörs försäkrar arbets- och näringsbyrån att arbetstagaren har den utbildning och de tillstånd som arbetet möjligtvis kräver. Arbets- och näringsbyrån måste också övertygas om att arbetstagarens utkomst i Finland är tryggad med förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet är giltigt.

Servicen tillhandahålls av

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens TE-byrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

AN-byrån
Ansvarig för texten: AN-byrån
Uppdaterad: 30.6.2023