suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Utlämning av uppgifter från Skogscentralen för forskning eller lärdomsprov

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skogscentralen kan lämna ut skogsdata för historisk och vetenskaplig forskning eller för lärdomsprov.

Uppgifter som Skogscentralen lämnar ut för forskning eller lärdomsprov kan vara till exempel statistiker, sammandrag, beräkningar, miljöuppgifter som grundar sig på geografisk information och kontaktuppgifter.

De utlämnade uppgifter kan innehålla personuppgifter.

Gör så här

Fyll i blanketten för begäran om uppgifter och lämna in den till Skogscentralen. Du kan också göra begäran om uppgifter skriftligt i en fritt formulerad form.

Lämna in begäran om uppgifter till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post till eller per post till ett av Skogscentralens kontor.

För vem och på vilka villkor

Skogscentralen kan lämna ut uppgifter som är nödvänliga för vetenskaplig eller historisk forskning eller för lärdomsprov. De begärda uppgifterna ska dessutom stå i proportion till det mål av allmänt intresse som eftersträvas.

Vid behandling av personuppgifter ska man beakta följande:

  1. Behandlingen av uppgifterna grundar sig på en ändamålsenlig forskningsplan.
  2. Det finns en ansvarig person eller en grupp som ansvarar för forskningen.
  3. Personuppgifterna används och verksamheten också i övrigt bedrivs så att uppgifter om bestämda personer inte röjs för utomstående.

Uppgifterna ska bortskaffas när personuppgifterna inte längre behövs för studien eller för att säkerställa tillförlitligheten i forskningsresultaten.

Under samma förutsättningar kan Skogscentralen även lämna ut uppgifter för annan forskning som inte kan anses vara vetenskaplig forskning. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet kan Skogscentralen inte lämna ut uppgifter om markägaren har förbjudit utlämnande av uppgifter.

En personbeteckning får behandlas med den registrerades samtycke eller när behandlingen regleras i lag.

Dessutom får en personbeteckning behandlas, om det är viktigt att entydigt identifiera den registrerade

  1. för att utföra en i lag angiven uppgift
  2. för att tillgodose den registrerades eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och uppfylla den registrerades eller den personuppgiftsskyldiges skyldigheter, eller
  3. för historisk eller vetenskaplig forskning eller för statistikföring.

Om uppgifterna sparas i mottagarens personregister för att användas under en längre tid ska den som begär uppgifter till ansökan foga ett register. I registret ska man redogöra för hur kontaktuppgifterna förvaras, behandlas och skyddas för utomstående.

Tjänsten är avgiftsfri.

Fast tjänsten i regel är avgiftsfri kan en utlämning vara avgiftsbelagd om den är mycket omfattande och kräver mycket arbete på Skogscentralen. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utöver affärsverksamhet är utlämningen avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 22.3.2021