suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Utdrag och intyg ur fastighetsregistret

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Uppgifterna i fastighets-, lagfarts och registreringsregistret är offentliga, så vem som helst kan beställa utdrag på vilken som helst fastighet i Finland.

Lagfartsbevis

 • Fastighetens ägandeuppgifter syns i lagfartsintyget om uppgifterna har sparats i lagfarts- och registreringsregistret. Lagfartsintyg kan beställas på fastigheten eller obrutet område och i intyget anges senaste lagfart som beviljats registreringsenheten. I intyget anges vanligtvis inte ägarens personbeteckning eller adress (endast namn och födelsetid).

Gravationsbevis

 • Gravationsbeviset anger fastighetens nyttjanderätter och nyttjandeinskränkningar såsom inteckningar, arrenderätter, avtal om delning av besittningen och utmätningar. Gravationen i beviset gäller alltid personer.

Gravationsbevis innehåller registerenhetens grunduppgifter såsom fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal. Gravationsbevis kan köpas på fastighet, obrutet område eller arrenderätt med inrättnings ID.

 • Gravationer mellan fastigheter (t.ex. vägrätt) anges i fastighetsregistersutdraget.

Fastighetsregisterutdrag

 • Fastighetsregisterutdraget innehåller fastighetens grunduppgifter såsom fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal.
 • Därtill innehåller utdraget uppgifter om utformningen av fastighetsregisterenheten och fastighetsförrättningar, planer, gravationer och användarrätter (t.ex. vägrätt, småbåtsplats) som utförts därefter samt delaktighet av gemensamma områden.

Kartutdrag från fastighetsregistret

 • I kartutdraget ser man var en fastighet finns och hur den gränsar grannfastigheter.
 • Kartutdraget från fastighetsregistret krävs som bilaga för vissa ansökningar eller dokument. Den kan endast köpas på fastigheten.

Intyg över arrenderätt

 • Intyget över arrenderätt anger arrendegivaren och arrendatorn. I intyget ser man också andra uppgifter om arrenderätt, såsom giltighetstid och om arrenderätten håller på att överlämnas till en ny arrendator eller om arrendetiden kommer att fortsättas.

Registerutdrag över nyttjanderättsenhet

 • Registerutdrag över nyttjanderättsenhet anger inrättade vägrätter och andra gravationer. I utdraget ser man t.ex. väglagets namn för en privat väg, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt lista på fastigheter på vars områden vägen går.

Utdrag på fastigheternas handelsregister

 • Du kan beställa prisuppgifter på ett enskilt fastighetsköp från fastigheternas handelsregister. I utdraget anges inte säljarens eller köparens uppgifter om de är privatpersoner.

Gör så här

Då man beställer utdrag eller intyg ska man veta den aktuella fastighetsbeteckningen. Fastighetsbeteckningen kan man reda ut bl.a. med tjänsten på Lantmäteriverkets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Utdraget är finsk- eller svenskspråkigt. Utdraget är alltså inte tillgängligt på engelska eller samiska. Ett utdrag som innehåller personbeteckning och adressuppgifter på någon annans fastighet får man endast av välgrundat skäl. Vanligtvis anges personens namn och födelsetid i utdraget.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I utdragens och intygens priser finns ingen mervärdesskatt. Priserna fastställs med en förordning så de är lika hos alla myndigheter som överlämnar utdrag och intyg. Priset är förmånligare då utdrag eller intyg överlämnas genom den elektroniska kundtjänsten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 22.12.2020