suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Syftet med understöden är att förbättra vattenstatus genom att främja multimålinriktad, hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och verkställande av vattenhushållning i avrinningsområdet, håller kvar vattnen i avrinningsområdet, främjar anpassningen till föränderliga vattenförhållanden, minskar belastningen på vatten ...

Gör så här

Den årliga ansökningstiden för understöden är vanligen i oktober-november. Understödet kan inte sökas hösten 2023. Understöden ansöks i första hand via regionförvaltningens e-tjänst (Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket).

Om ansökan inte kan göras elektroniskt, kan man använda en blankett som skrivs ut. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut och fyllas i för hand. Skicka blanketten till NTM-centralen i Norra Österbotten som bilaga till den allmänna e-blanketten, med e-post eller post till NTM-centralen i Norra Österbottens registratur.

Till ansökan bifogas en noggrannare projektplan, som innehåller en kostnadsberäkning, finansieringsplan och en tidtabell för verkställande samt en plan om kommunikationsåtgärder under projektets förlopp. Till ansökan ska bifogas en karta över projektområdet, kopior av de tillstånd och samtycken som projektåtgärderna kräver samt en utredning om vilka tillstånd och samtycken som man kommer att ansöka om. Sammanslutningens namnteckningsrätter ska bestyrkas om sökanden inte använder e-tjänsten och suomi.fi-fullmakt.

Noggrannare anvisningar i det separata meddelandet om ansökan på vår hemsida, till vilken det finns en länk till höger på denna sida.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Fullmaktsärendet som gäller detta understöd är ”Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport”. Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns i webbtjänsten Suomi.fi.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av Suomi.fi-fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, ska du bifoga en fullmakt till ansökan. Av fullmakten ska framgå att du har getts rätt att agera för organisationens räkning i ärendet i fråga.

För vem och på vilka villkor

runderna för beviljande av understöd beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Kriterierna för utvärdering av ansökningar beskrivs mer detaljerat i det separata meddelandet om ansökan.

Som avsändare av ansökan måste du ha rätt att agera i den ansökande organisationens namn. Om du inte ensam har rätt att teckna organisationens namn, behöver du antingen Suomi.fi-fullmakter eller en fullmakt för att intyga rätten.

Om du ansöker om understöd via e-tjänsten behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att logga in.

Understödstagare

Understöd kan beviljas för juridiska personer såsom registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar, delägarlag, kommuner eller samkommuner, läroinrättningar eller företag. Understöd kan inte beviljas till privatpersoner.

Understödets huvudsökande kan vara statens ämbetsverk eller inrättningar. Statens forskningsinrättningar kan dock vara delverkställare i projekten som understöds om deras specialkunnande behövs för att uppnå projektets mål.

Understöd kan beviljas för ett gemensamt projekt mellan flera verkställare. I detta fall beviljas understödet endast till huvudgenomföraren, som ansvarar för projektet för alla verkställande parters del.

Understödsandel och understödets användning

Understödets andel är i regel 50 % av de godtagbara kostnaderna. I projekt, som på ett betydande sätt främjar målen för vattenvården och havsvården i objektvattendraget eller på mera allmän nivå, exempelvis genom att framställa metoder som kan tillämpas mera övergripande, kan understödets andel vara större. Vid ansökan om större bidrag än 50 % bör sökanden tydligt motivera varför man ansöker om större bidrag.

Projekt som beviljas understöd bör i regel riktas till allmännyttig verksamhet, dvs. till annan än ekonomisk verksamhet. Om understödet riktas till ekonomisk verksamhet, tillämpas EU:s stadsbidragsreglering vid beviljande av understöd.

Understödet betalas ut mot verkliga kostnader. Vid ansökan om utbetalning bör kvitton på kostnader som uppstått företes.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Österbotten, UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.9.2023