suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för genomförande av NOUSU-programmet för vandringsfisk

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland beviljar efter prövning understöd för projekt som stöder genomförandet av NOUSU-programmet. Syftet med NOUSU-programmet är att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden och naturliga fortplantning genom att öppna vandringsvägar och restaurera fria strömvattenområ ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att ansöka om understöd ("Bidragsansökan för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd"). I andra hand kan du fylla i den utskrivbara blanketten och skicka den till registratorskontoret vid den NTM-central där understödet söks.

I ansökan ska meddelas bl.a. följande uppgifter:

 • den sökandes kontaktuppgifter
 • projektplan av vilken projektets mål, åtgärder och resultat framgår samt eventuella samarbetspartner
 • projektets tidtabell
 • kostnadskalkyl och finansieringsplan
 • uppgifter om andra understöd som sökts och erhållits för samma projekt
 • en bedömning av projektets effekter

Ansökningar om understöd ska skickas till följande NTM-centraler:

 • Ansökningar om understöd som gäller projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten skickas till NTM-centralen i Lappland.
 • Ansökningar om understöd som gäller projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen skickas till NTM-centralen i Norra Savolax.
 • Ansökningar om understöd som gäller projekt som genomförs i landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Ansökan om understöd ska lämnas in till NTM-centralen innan man påbörjar de åtgärder man söker om understöd för. Av synnerligen motiverade skäl kan NTM-centralen dock enligt eget övervägande besluta att bevilja understöd även för kostnader som föregår ansökan och som väsentligt anknyter till projektet.

Vid frågor kan du vända dig till NTM-centralernas fiskeritjänster.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas för åtgärder som förbättrar livscykeln för hotade vandringsfiskar: undanröjande av vandringshinder eller möjliggörande av omkörning av vandringshinder och restaurering av områden med fritt strömmande vatten som uppstått då man avlägsnat vandringshinder. Understöd kan beviljas samfund och företag med rättshandlingsförmåga.

En generell förutsättning för understöd är att kostnaderna för projektet är skäliga i förhållande till de fördelar som uppnås. Dessutom ska understödstagaren på ett tillförlitligt sätt kunna övervaka användningen av understödet, ansvara för genomförandet av projektet samt de skyldigheter som uppstår efter genomförandet, och se till att den nytta som projektet medför bevaras.

Understöd kan beviljas för kostnader som uppstår för att planera, genomföra och förvalta projektet, för avgifter som debiteras för projektets tillstånd och för kostnader som uppstår för att uppfylla förpliktelser i bestämmelser och tillstånd. Understödets storlek för rivandet av dammar är i regel högst 50 % av de godtagbara totalkostnaderna. Övrig finansiering som behövs kan inkludera medel från kommun, företag, sakägarsammanslutning eller fiskeområde. Självfinansieringen kan också innehålla talkoarbete eller betalning in natura.

En förutsättning för att understödet betalas ut är att understödstagaren har de tillstånd och rättigheter som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning för att genomföra projektet samt andra nödvändiga samtycken.

Om den sökande är momsskyldig beviljas understöd inte för mervärdesskatteandelen av kostnaderna. KEHA-centret betalar ut understödet i efterhand utgående från de verkliga kostnaderna, i en eller flera poster.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.12.2021