suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden kan sökas av föreningar, företag och kommuner verksamma i fjällområden, särskilt för att minska skador orsakade av nedskräpningen som turism och rekreationsverksamhet åstadkommit, för att utveckla avfallshanteringssystem och verksamhetsmodeller som lämpar sig till Fjäll-Lappland och för att öka medvetenheten om avfallshantering.

Gör så här

Ansök i första hand om understöd i e-tjänsten (Understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden). Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten kan du använda ansökningsblanketten för utskrift. Skicka den till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till Lapplands NTM-centralens registratorskontor. Du kan också skicka blanketten per post.

Intygande av rätt att uträtta ärenden

Var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Om du sköter ärenden elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Genom att ansöka om Suomi.fi-fullmakter kan en organisation befullmäktiga personer att sköta ärenden med anknytning till ett visst fullmaktsärende åt organisationen. När en Suomi.fi-fullmakt har använts i ansökningsskedet för understödet kan organisationen också under ett pågående projekt ansöka om fullmakter för nya personer, exempelvis i samband med personbyten. Fullmaktsärendet som gäller detta understöd är ”Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport”. Mer information om Suomi.fi-fullmakter finns i webbtjänsten Suomi.fi.

Om du i organisationens stadgar har getts namnteckningsrätt ensam kan du utan separat fullmakt göra en elektronisk ansökan för organisationens räkning.

Om du inte har namnteckningsrätt ensam och din organisation inte använder sig av Suomi.fi-fullmakter, eller om du ansöker om understöd med en utskrivbar blankett, ska du bifoga en fullmakt till ansökan.

Ansöka om utbetalning

Understödet betalas huvudsakligen i efterhand, utifrån de faktiska kostnaderna. Högst 25 % av det beviljade understödet kan vanligtvis betalas i förskott av statsstödet, förutsett att användningen av statsstödet är motiverat och att övervakningen av dens användning är ändamålsenligt.

Använd blanketten Ansökan om utbetalning. Det finns separata anvisningar för hur du fyller i blanketten. Timjournalen för arbete som utförs utan ersättning har en egen blankett.

Bifoga blanketten för ansökan om utbetalning till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett och skicka den direkt till registratorskontoret vid NTM-centralen i Lappland. För föreningar/företag finns det skilda elektroniska ärendeblanketter. Välj rätt NTM-central under Ärende > Ämbetsverk.

Du kan också skicka in ansökan per post till verksamhetsställena vid UF-centrets betalningsenhet. Kontaktinformation till dem finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas en juridisk person, alltså en registrerad förening, organisation, kommun osv. Understödet beviljas inte statliga ämbetsverk, anstalter eller privatpersoner.

Utifrån ansökningen och dess bilagor avgörs projektets behörighet för understöd. En noggrant ifylld ansökan, bra fotografier och ändamålsenliga bilagor försnabbar och underlättar handläggningen av ansökan.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen, NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

UF-centret, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.9.2023