suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för förbättring av enskild väg

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Väglag kan ansöka understöd för förbättring av enskild väg. Understöd är behovsprövade och ett villkor för beviljande är att vägen är berättigad till statsunderstöd. Huruvida vägen är berättigad till statsunderstöd utreds i samband med handläggningen av understödsansökan. Understöd kan inte beviljas i efterhand.

Understöd riktas i första hand till projekt där trafiken på vägen helt har förhindra ...

Gör så här

Ansök om understöd i första hand i e-tjänsten. Inloggning i e-tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, använd en utskrivbar ansökningsblankett. Skicka blanketten med bilagor till NTM-centralen i den kommun där vägen är belägen, där det finns ett ansvarsområde för trafiken, som bilaga till den allmänna ärendeblanketten, per e-post eller per post till NTM-centralens registratorskontor.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan under pågående behandling kan förlänga behandlingen av ärendet. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats.

Till ansökan ska bifogas:

  1. Registerutdrag och kartbilaga med anteckning om permanent och fritidsbebyggelse inom vägens influensområde (Lantmäteriverket, Utdrag ur fastighetsdatasystemet, Enskilda vägar).
  2. Intyg eller annan utskrift av aktuella uppgifter ur informationssystemet för väg- och gatunätet Digiroad.
  3. Undertecknat protokollsutdrag från väglagets möte, med beslut om inledande av projektet, beslut om att ansöka om understöd från NTM-centralen, beslut om att befullmäktiga en person att använda e-tjänsterna och vid behov att beslut om att ta emot understödet.
  4. Plandokument: arbetsbeskrivning, prestationsbaserad kostnadskalkyl, plankarta.

Om NTM-centralen begär att ansökan ska kompletteras, lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller ansökan, fattar den ett beslut som kan överklagas. Beslutet sänds till den som ansöker om understöd.

Så här ansöker du om utbetalning

UF-centret betalar ut understöden i enlighet med beslut i en eller flera rater.

Ansöka om utbetalning i första hand i regionförvaltningens e-tjänst enligt villkoren och tidsfristerna för understödsbeslutet. Fyll i ansökan omsorgsfullt under fliken Utbetalningar och bifoga de bilagor som behövs.

Använda utskrivbar blankett för att ansöka om utbetalning, om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett i stället för att använda e-tjänsten. Lämna in ansökan om utbetalning med post till UF-centrets utbetalningsenhet eller med NTM-centralens allmänna ärendeblankett.

För vem och på vilka villkor

Väglaget ska inom 60 dagar efter att det fått understödsbeslutet skriftligen meddela NTM-centralen om det tar emot understödet eller inte. Om väglaget inte meddelar om mottagande av understödet inom tidsfristen, förfaller understödsbeslutet. Väglaget ska också skriftligen meddela NTM-centralen om det beslutar att inte ta emot det beviljade understödet.

Väglagets organ undertecknar anmälan om mottagande av understödet. Anmälan om mottagande bifogas understödsbeslutet och ska omfatta väglagets kontonummer, namn och telefonnummer till den tillsynsman som väglaget utsett och upplysningar om väglaget ämnar utföra arbetet själv eller som del- eller totalentreprenad. Till anmälan ska väglaget bifoga ett protokollsutdrag från bestyrelsens eller väglagets möte, där man beslutat att ta emot statsunderstödet.

Tillsynsmannen ska ha tillräcklig teknisk kompetens inom området och ska vara oberoende av entreprenören. Tillsynsmannens uppgifter anges på separat blankett.

Vid anbudsförfarandet för entreprenaden ska bestämmelserna om upphandling iakttas.

I Transport- och kommunikationsverket anvisning Statsunderstöd för enskilda vägar finns mera information och anvisningar gällande statsunderstöd för enskilda vägar och ansökningsmetoder.

Ansökan om understöd

Ansökan skall innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om understödets användningsändamål och andra omständigheter som inverkar på beslutet. Ansökningsblanketten skall innehålla en kort beskrivning av ändamålet med understödet samt av projektets uppskattade fördelar och verkningar. Till ansökan skall närmare anges projektets mål och innehåll, tidtabellen för genomförandet samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för hela projektet, specificerat enligt en särskild anvisning. Av projektplanen skall också framgå projektets resultat samt sätten att utnyttja och sprida resultaten. Till ansökan fogas också eventuella tillstånd och avtal.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003: 19 §

Statsrådets förordning om enskilda vägar 1069/2018

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.12.2023