suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Undantagslov för landsvägar under menförestid

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Syftet med viktbegränsningen under menförestiden är att bevara en så god trafikeringsbarhet som möjligt på vägarna med dålig bärkraft, att minska skadorna som den tunga trafiken orsakar på vägarna samt säkerställa de livsviktiga transporterna även under menförestiden. I enstaka, oförutsebara fall kan NTM-centralen mot en avgift bevilja ett tillfälligt avgiftsbelagt transporttillstånd för vägar med viktbegränsning. Inget undantagstillstånd behövs för transporter som klassificeras som livsviktiga. Dessa är transporter som är viktiga med tanke på samhällets funktioner och som måste skötas även på viktbegränsade vägar.

Bland annat följande transport räknas som livsviktiga:

 • utryckningsfordon
 • väghållningsfordon
 • bussar i linjetrafik
 • pendeltrafik (pendling med tungt fordon utan lass till arbetsplatsen)
 • mjölktransporter
 • energiförsörjningens regelbundna torvtransporter och liknande som är nödvändiga för den dagliga verksamheten i ett kraftverk
 • slaktdjurstransporter
 • flyttning av tunga jordbruksfordon på grund av vårsådd samt utsädestransporter och likande
 • djurfoder-, strötorv- och bränsletransporter (när det inte är möjligt att förutse transporten på grund av förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek)
 • transporter av hushållsavfall (kommunens lagstadgade transporter enligt en överenskommen tidtabell)
 • gårdsspecifik körning av flytgödsel
 • transport av dagligvaror till butiker
 • butiksbilar.

Exempel på transporter som kräver undantagstillstånd:

 • virke
 • marksubstanser
 • bränsle (förutom när det inte är möjligt att förutse transporten på grund av förbrukningen i förhållande till lagerutrymmets storlek)
 • industrigödsel
 • byggnadsmaterial
 • skogs- och byggarbetsmaskiner
 • specialtransporter

I regel används en viktbegränsning på 12 ton och endast i undantagsfall används en begränsning på 4 ton. Viktbegränsningarna gäller inte livsviktiga transporter.

Prognosen för behovet av att införa viktbegränsningar görs vid årsskiftet. Prognosen justeras i början av mars när prognosen om hur svår vårens tjällossning kommer att vara blir klar. Man följer aktivt väderleksförhållanden under våren och rapporterar regelbundet om utbredningen av tjällossningen och viktbegränsningsbehoven.

Gör så här

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till den NTM-central inom vars område vägen med viktbegränsning är belägen.

Tillstånd beviljas inte per telefon.

För vem och på vilka villkor

Vid tillståndshandläggningen beaktas hur nödvändig transporten är, transportens massa och vägens tillstånd just då. Undantagsloven beviljas med måtta och endast med goda motiveringar.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för tillståndshandläggningar utgår från statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer.


Tidsfrist

Undantagslovet för landsvägar under menförestid ska finnas innan körning på den viktbegränsade vägen.

Handläggningstid

Behandlingen av tillståndsansökan tar ett par arbetsdagar.

Giltighetstid

Tillståndet beviljas i allmänhet per transport och med engångskaraktär. För transporter som till sina antal och tidspunkter är klart kontrollerade är det dock ändamålsenligt och motiverat att bevilja ett tillstånd för utförandet av transporten i stället för flera separata tillstånd. Tillstånd med längre giltighetstider innehåller en reservation för att tillståndet kan dras in innan giltighetstiden upphör om trafikeringen på vägen så kräver.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.3.2021