suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd till sterilisering i specialfall

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd till sterilisering söks hos Valvira endast om

- man misstänker att den sökandes barn skulle ha eller skulle utveckla en svår sjukdom eller kroppsskada

- en sjukdom hos den sökande eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar personens förmåga att vårda barn

- läkarens beslut är negativt (besvärsärende) eller

- den sökande är en intressebevakare.

Gör så här

Ansökan skickas med sökandens och läkarens underskrift per post till Valviras adress:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 43

00521 Helsingfors

För vem och på vilka villkor

Enligt steriliseringslagen kan sterilisering inledas om något av följande villkor uppfylls:

- den sökande har fött tre barn; eller den sökande ensam eller tillsammans med sin make har sammanlagt tre minderåriga barn; eller

- den sökande har fyllt trettio år; eller

- havandeskap skulle medföra fara för kvinnans liv eller hälsa; eller

- den sökandes möjligheter att på annat sätt förhindra havandeskap är osedvanligt svaga; eller

- när det finns skäl att förmoda att avkomlingarna skulle komma att vara behäftade med eller senare komma att få en svår sjukdom eller ett svårt kroppslyte; eller

- den sökandes sjukdom eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar vederbörandes förmåga att sköta barn; eller

Grunderna för sterilisering nämns i 1 § i steriliseringslagen (283/1970)

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 30.11.2023