suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Företag med tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel kan tillfälligt föra in i landet andra varor än unionsvaror för återexport

  • antingen delvis eller helt utan importtullar
  • utan moms- och punktskatt
  • utan andra avgifter som stadgas i andra gällande och tillämpliga bestämmelser.

På de importerade varorna tillämpas heller inte några handelspolitiska åtgärder, såvida de inte går ut på att förbjuda införsel av varor till unionens tullområde eller utförsel därifrån.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd är bland annat att varorna inte är avsedda att genomgå någon förändring, förutom normal värdeminskning till följd av att de används. Tillåtna är dock

  • reparationer och underhåll inklusive översyner och justeringar
  • åtgärder för att bevara varorna eller se till att de uppfyller de tekniska kraven för att användas enligt förfarandet.

Det ska vara möjligt att säkerställa att de varor som hänförts till förfarandet kan identifieras. Företaget får heller inte ha gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen. Därtill krävs en gällande garanti.

Tidsfristen för förfarandet för tillfällig införsel, det vill säga hur länge innan varorna ska ut ur unionens tullområde, är högst 24 månader. För vissa varor har en kortare tidsfrist för avslutande av förfarandet fastställts i lagen. Under exceptionella omständigheter får varorna kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel i totalt högst tio år.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 30 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021