suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag som har tillstånd till förfarande för passiv förädling kan tillfälligt föra ut varor ur unionens tullområde för förädling. Företaget kan överlåta produkter, som tillverkats av exporterade unionsvaror, till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. Åtgärder för passiv förädling är

  • tillverkning av produkter
  • reparation av varor
  • återställande
  • justering och
  • all slags behandling av varor.

Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling beviljas endast företag som är etablerade i Europeiska unionen och som låter någon annan förädla en produkt. I vissa fall kan tillstånd beviljas återförsäljare.

För att beviljas tillståndet ska företaget inneha tillstånd till samlad garanti. Anvisningar för ansökan om tillstånd till samlad garanti finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

Beviljande av tillståndet förutsätter dessutom att företagets ekonomiska situation är tillräckligt stabil, företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen och att företaget har en tillräcklig bokföring som möjliggör tullkontrollen.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 30 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021