suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd i enlighet med 62 § i läkemedelslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Sjukhusapotek kan beviljas tillstånd att expediera läkemedel till en annan verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården även till de instanser som nämns i 62 § i läkemedelslagen. Tillståndet kan beviljas för en viss institution eller för en viss patient.

Gör så här

Tillstånd söks fritt med en ansökan som lämnas till registratorskontoret vid Fimea.

För vem och på vilka villkor

Sjukhusapotek och läkemedelscentraler kan beviljas tillstånd att expediera läkemedel till privata verksamhetsenheter inom social- och hälsovården med vilka kommunen eller samkommunen har ingått avtal om anskaffning av social- och hälsovårdstjänster eller som sköter andra uppgifter som med stöd av lag ankommer på kommunen eller staten.

Av särskilda skäl kan sjukhusapotek och läkemedelscentraler beviljas tillstånd att expediera läkemedel även till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården än de som avses i 62 § 1 mom. i läkemedelslagen samt egenpreparat och läkemedel som importerats själva även för användning av andra än den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården för vars läkemedelsförsörjning läkemedelscentralen eller sjukhusapoteket svarar.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

Tillstånd enligt 62 § i läkemedelslagen för enskilda patienter 1-3 månader, tillstånd enligt 62 § i läkemedelslagen för enskilda patienter så fort som möjligt/i mån av möjlighet.

Giltighetstid

Tillstånd för enskilda inrättningar enligt 62 § i läkemedelslagen tills vidare, tillstånd för enskilda patienter enligt 62 § i läkemedelslagen för den mängd läkemedel som anges i tillståndsansökan.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 21.1.2021