suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd att verka som godkänd mottagare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag, som har tillstånd att verka som godkänd mottagare, kan ta emot varor som anländer under ett T- eller TIR-transiteringsförfarande till sitt tullager eller tillfälliga lager. Varorna behöver inte uppvisas för Tullen.

Beviljande av tillståndet förutsätter, att

  • företaget regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och att det är etablerat i unionens tullområde
  • företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
  • företaget har ett system för bokföring av transporter
  • den person vid företaget som ansvarar för tullärenden har praktiska kunskaper eller yrkeskompetens i fråga om transiteringsförfarandet
  • den godkända mottagaren lämnar transiteringsuppgifterna elektroniskt till Tullen.

Beviljande av tillståndet förutsätter dessutom att företaget har tillstånd till samlad garanti och antingen tillstånd till lagring i tillfälligt lager och/eller tillstånd till lagring i tullager. Anvisningar för ansökan om dessa tillstånd finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 12.5.2020