suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Tullen kan ge den som svarar för transiteringen tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ för transportmedel eller kollin. Förseglingarna ska vara godkända av Tullen. Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard 17712:2013 eller de krav som ställs i genomförandeförordningen för unionstullkodexen.

Beviljande av tillståndet förutsätter att företaget

 • att sökanden regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och är etablerad i unionens tullområde
 • att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • ett system för bokföring av transporter
 • att den person vid företaget som ansvarar för tullärenden har praktiska kunskaper eller yrkeskompetens i fråga om transiteringsförfarandet.

Förseglingarnas egenskaper:

 • De ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning.
 • De ska vara lätta att kontrollera och känna igen.
 • De ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.
 • De ska vara utformade för engångsanvändning. * Om de är avsedda att användas flera gånger, ska de vara utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat identifieringsmärke.
 • De ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt numrerade.
 • Deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling. Storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.
 • Deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera.
 • Det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.

Förseglingarna ska innehålla följande märkningar:

 • EORI-nummer (exempel: FI1234567-8)
 • förseglingens identifieringsnummer

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Anvisningar för ansökan om tillståndet finns i avsnittet Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Tillståndsansökan behandlas inom 120 dagar från det att den godkänts för behandling. Ansökan godkänns för behandling när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och har alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 2.11.2021