suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för tidig vård av plantbestånd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Stödet för tidig vård av plantbestånd är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Tidig vård av plantbestånd avser slyröjning och gallring av plantbestånd samt avlägsnande och gallring av låg skärm. En skriftlig ansökan om stöd ska lämnas in innan arbetet påbörjas. När ansökan är inlämnad kan arbetet inledas omedelbart. När arbetet är gjort lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven.

Stödet för tidig vård av plantbestånd är 160 euro per hektar.

Stödet för tidig vård av plantbestånd är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Gör så här

Sök stöd för tidig vård av plantbestånd genom att lämna in en anmälan till Skogscentralen. Ansökan ska vara framme innan arbetena inleds. Skogscentralen fattar ett finansieringsbeslut. Du kan genast inleda tidig vård av plantbestånd när ansökan har lämnats in. Du behöver inte vänta på Skogscentralens beslut om finansiering.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi.

Du kan också printa ut blanketten på Skogscentralens webbplats och lämna in den till Skogscentralen. Skicka ansökan per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Det är på avsändarens ansvar att ansökan kommer fram till Skogscentralen.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du ska lämna in anmälan om verkställande. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen på samma sätt som finansieringsansökan. Det är på avsändarens ansvar att anmälan kommer fram till Skogscentralen.

Skogscentralen beviljar det slutliga stödbeloppet på basis av anmälan om verkställande.

För vem och på vilka villkor

Stöd för tidig vård av plantbestånd kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Stödmottagaren är en privat markägare.
 • Stödet söks på samma gång för en totalareal på minst 1 hektar (ansökan kan innehålla olika ägares figurer på olika håll i landet).
 • Figurstorleken är minst 0,5 hektar.
 • Efter arbetet ska medelhöjden på det plantbestånd som ska odlas vara minst 0,7 meter och högst 3 meter.
 • Från objektet avlägsnas minst 3 000 stammar per hektar, i norra Finland minst 2 000 stammar per hektar. Alla stubbar räknas med i avgången om det kvarlämnade trädbeståndet har behandlats enligt god yrkespraxis inom skogsbranschen.
 • Kvarvarande bestånd får vara högst 5 000 stammar per hektar.
 • Om plantbeståndet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde. Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.

Du kan inte få stöd om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt.

Du kan inte få stöd om det på samma objekt med Kemera-medel har finansierats

 • skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren eller
 • tidig vård av plantbestånd under de senaste sju åren.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 21.10.2021