suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statsunderstöd för köp och utveckling av den offentliga persontrafiken

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralerna beviljar på basis av ansökan statsunderstöd för den offentliga persontrafiken åt sitt områdes kommuner. Statsunderstöd kan beviljas enligt lagen om transportservice till köp av kollektivtrafik i enlighet med trafikavtalsförordningen och för ersättande av prisskyldighet samt för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt, till exempel bearbetning av en reg ...

Gör så här

Ansökan om understöd

Ansök om understöd i regionförvaltningens e-tjänst. Du hittar ansökningsblanketten under Trafikens tjänster i tjänstemenyn. I e-tjänsten loggar du in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan under pågående behandling kan förlänga behandlingen av ärendet. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats.

Om NTM-centralen begär att ansökan ska kompletteras, lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller ansökan om understöd, fattar den ett beslut som kan överklagas. Beslutet sänds till den som ansöker om understöd.

Så här ansöker du om utbetalning av understöd

UF-centret betalar ut understöden i enlighet med NTM-centralens understödsbeslut i en eller flera rater.

Ansöka om utbetalning i e-tjänst enligt villkoren och tidsfristerna för understödsbeslutet. Fyll i ansökan omsorgsfullt under fliken Utbetalningar och bifoga de bilagor som behövs.

Mer information om befullmäktigande

I e-tjänsten kan ansökan lämnas in av en bemyndigad person. För organisationens räkning kan uträtta ärenden utan särskild fullmakt personer som har en befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter.

Fullmaktsärendet för sysselsättningsstöd kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport.

De personer som fått fullmakt sköter ärenden för sin organisations räkning via Suomi.fi-identifikation. Tjänsten kontrollerar personens rätt att uträtta ärenden i samband med inloggningen. Utöver fullmakter förutsätter användningen av e-tjänsten ett FO-nummer av samfundskunderna.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas åt kommuner.

Understödet får användas till ersättning av anskaffning av transportservice och ersättning av prisskyldighet enligt trafikavtalsförordningen. Statsunderstödets stödberättigade kostnader är nettokostnader som uppkommer av anskaffning av transportservice. Stödberättigade kostnader för ersättande av prisskyldighet för godkända biljettproduktkostnader till sökande. Transportservicen skall införskaffas genom att konkurrensutsätta enligt upphandlingslagen, men om det är fråga om en anskaffning som gjorts utan anbudsförfarande, ses som godtagbara kostnader en ersättning för nettokostnader, i enlighet med trafikavtalsförordningen. Prisskyldighets ersättningar kan inte riktas till marknadsbaserad trafik.

Utvecklingsprojekten skall vara tidsbegränsade och projektets resultat skall vara offentliga. projektet kan vara ett- eller flerårigt. NTM-centralen besluter dock årligen om understödet på basis av ansökan som tillställs NTM-centralen och det tillgängliga anslaget. Projekten ska genomföras på det sätt som är förmånligast för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession.

Som ett villkor för beviljande av understöd kan utses att stödtagaren deltar i projektet eller i dess kostnader. I stödbeslutet kan också ges andra bestämmelser som objektet för beslutet måste följa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, UF-centret, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.12.2023