suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Stadsstyrelsens understöd

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Staden stödjer genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslag som årligen finns till förfogande. Av stadens medel kan understöd beviljas enligt prövning för evenemang och projekt som föreningar och sammanslutningar ordnar.

Gör så här

Staden informerar om tiden för ansökan om understöd på stadens webbplats. Ansökan om understöd ska lämnas in före utgången av mars. Ansökan ska göras skriftligt med en för ändamålet avsedd blankett. Ansökningsblanketter och närmare anvisningar om hur understöd ansöks finns på stadens webbsidor. Information om ansökning samt ansökningsblanketter fås också från stadshusets kundbetjäning och från kommundelskontoren.

För vem och på vilka villkor

Stadsstyrelsens understöd beviljas sådana allmännyttiga sammanslutningar, såsom byföreningar och andra sammanslutningar, vilkas verksamhet faller utanför bildningsnämndens behörighetsområden. Karleby stad kan stödja ett bestämt ändamål samtidigt med bara stadsstyrelsens eller en nämnds understöd.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 25.11.2022