suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Skolhälsovårdens tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården är avsedd för grundskolelever och deras familjer. Skolhälsovården främjar elevens uppväxt och utveckling samt hälsa och välbefinnande, stödjer föräldrarnas och vårdnadshavarnas uppfostringsarbete, eftersträvar tidigt igenkännande av elevens behov av särskilt stöd eller undersökningar och stöder i en sådan situation samt ger stöd för egenvård av ett långvarigt sjukt barn i samarbete med övriga aktörer inom elevvården samt hänvisar eleven vid behov till fortsatta undersökningar och vård. Skolhälsovården främjar och följer upp skolmiljöns sundhet och säkerhet, och innefattar även munhälsovård. Skolhälsovården sörjer för elevens vaccinationsskydd som fortsättning på det frivilliga och avgiftsfria vaccinationsprogrammet som påbörjats på rådgivningen. Skolelevens förälder/vårdnadshavare bör ge skriftligt tillstånd för vaccination.

I skolhälsovården ingår årliga hälsoundersökningar, varav hälsoundersökningarna i årskurs 1, 5 och 8 är omfattande undersökningar. I en omfattande hälsoundersökning bedömer skolhälsovårdaren tillsammans med en läkare förutom elevens hälsa och välbefinnande även den övriga familjens välbefinnande, Därför ber man även föräldrarna komma med.

Hälsoundersökningar kan ordnas efter individuellt behov även vid andra tillfällen. Ärbetet utförs i samarbete med föräldrar, lärare och annan utbildningspersonal.

När ett barn under 12 år plötsligt insjuknar har föräldern rätt att stanna hemma och vårda barnet i högst fyra arbetsdagar. Vårdledighetsintyg för arbetsgivaren fås via skolhälsovårdaren när ett barn har insjuknat. Ett intyg skrivs inte i efterhand.

Gör så här

Du kan boka tid elektroniskt till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen samt för femteklassisternas omfattande hälsoundersökning. Tiden kan även ändras och avbokas via den elektroniska tjänsten. Ändring och avbokning av tiden bör göras 24 timmar före mottagningstiden. Tid till hälsoundersökningen som sker före inledandet av första klassen kan även fortfarande beställas vis telefon. Tid för hälsoundersökning kan bokas när den egna hälsovårdaren informerat om detta. I de elektroniska tjänsterna sker identifieringen med nätbankskoder.

Inom Karleby skolhälsovård används en elektronisk blankett för förhandsuppgifter som du kan fylla i via den elektroniska tidsbokningen. Vi ber föräldrarna fylla i informationen om barnets hälsotillstånd i den elektroniska blanketten för förhandsuppgifter innan de kommer med barnet till hälsoundersökningen.

På öppna mottagningar kan eleverna komma utan att beställa tid för att diskutera sin symtom och saker som tynger dem. Föräldrarna kan även kontakta skolhälsovårdaren.

För vem och på vilka villkor

Skolhälsovården är avgiftsfri och tillgänglig i huvudsak under skoldagarna vid skolan eller i dess omedelbara närhet.

Av 15 år fyllda klienter uppbärs en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovården om besöket uteblivits utan grund. Avbokningen bör göras två dygn före den reserverade tiden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.10.2021