suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Servitutsförrättning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Vasa stads fastighetsbildningsenhet sköter servitutsförrättningar för fastigheter på detaljpanerade områden i staden.

Gör så här

Sök servitutsförrättning hos kommunens fastighetsväsende eller Lantmäteriverket.

Servitutsförrättning ansöks med en fastighetsförrättningsansökan. I ärenden som ansluter sig till servitutsförrättningar kan du kontakta Vasa stads fastighetssektor.

För vem och på vilka villkor

Stiftande av servitut förutsätter i allmänhet ett avtal mellan tomtägarna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För en tomt kan man behöva stifta en bestående användningsrätt, dvs. ett servitut på en annan fastighet. Ett servitut innebär en bestående rätt till exempelvis ett område som behövs för en vägförbindelse, för att ställa fordon eller för att placera vatten-, avlopps- eller elledningar.

Servituten stiftas på ansökan av ägaren i samband med en styckningsförrättning eller en separat servitutsförrättning.

På städernas detaljplaneområden är det ofta kommunen som ansvarar för att stifta servitut och upprätthålla fastighetsregistret, i övrigt Lantmäteriverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.4.2020