suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Servicecertifikat för social- och hälsovården

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Servercertifikat är programcertifikat, som används för att autentisera serviceleverantörens server eller tjänst. Servicecertifikat för social- och hälsovården är

  • Social- och hälsovårdens servercertifikat
  • Social- och hälsovårdens test-servercertifikat
  • Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat
  • Social- och hälsovårdens test-systemsignaturcertifikat.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar servercertifikat för Kanta-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

En organisation som börjar använda Kanta-tjänsten behöver servercertifikat för att använda tjänsterna eReceptet och eArkivet. Servercertifikatet behövs för att bilda en TLS-krypterad datakommunikationsförbindelse mellan den anslutande organisationens server och Kanta-servrarna.

Vid anslutning som användare i Kanta-tjänsternas patientuppgiftsarkiv behövs ett systemsignaturcertifikat. Systemsignaturcertifikatet används för att elektroniskt underteckna sådana handlingar som inte undertecknas med personcertifikat för hälsovården.

Det finns även testcertifikat för alla servicecertifikat som är avsedda för testmiljöer.

Servercertifikatets giltighetstid kan vara högst ett år. E-postcertifikatets och systemsignaturcertifikatets giltighetstid kan vara högst två år.

Gör så här

Servicecertifikaten söks via e-tjänster. Ansökan förutsätter registrering som användare av e-tjänster. I samband med registreringen upprättar användaren ett kundkonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation eller för en teknisk samarbetsinstans. Registreringen förutsätter stark autentisering från användarens sida.

Som preciserande uppgift om organisationsenheten på ansökan används organisationens långa namn enligt FPA:s och Institutet för hälsa och välfärds (THL) kodtjänst (t.ex. för apotekens del Helsingin VI apteekki / Apoteket Helsingfors VI).

Den sökande fyller i ansökan och bifogar begäran om certifikat (csr-filen) till ansökan, eller alternativt bjuder in den tekniska samarbetsinstansen till kontot för att bifoga begäran om certifikat.

Ansökan om systemsignaturcertifikat görs och undertecknas av den serviceleverantör inom social- och hälsovård som administrerar datasystemet i fråga även om det tekniska underhållet och driften av tjänsten lagts ut på en annan organisation. Ansökan kan också göras av en s.k. Kanta-förmedlare som upptagits i THL:s förmedlarregister och som ansöker om systemsignaturcertifikat i sitt eget namn. Då anges i namnfältet för den tekniska kontaktpersonens organisation: ”Kanta-förmedlare”.

Den som ansöker om systemsignaturcertifikat för privat social- och hälsovård ska bifoga datasystemets intyg om överensstämmelse.

Kunden ser hur ärendet handläggs via sitt konto på e-tjänsten.

Leveranstiden för servicecertifikatet är högst fem vardagar efter att ansökan har fyllts i korrekt och de bilagor som behövs har skickats in till BRC. Servicecertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Ansökan förfaller om den varit anhängiggjord i över 6 månader och den inte fyllts i korrekt eller om det saknas bilagor.

För vem och på vilka villkor

Servicecertifikatet beviljas till privata aktörer eller gemenskaper som administrerar sitt domännamn. Servicecertifikaten för social- och hälsovården beviljas till organisationer som finns i THL-SOTE-organisationsregistret.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 5.8.2021