suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raumo

Registrering av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Raumo
  • Offentlig tjänst

Registreringen är till sin natur en inskrivningsåtgärd där inget administrativt beslut fattas eller föreskrifter utfärdas. Myndigheten har rätt att be verksamhetsutövaren komplettera anmälan för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls.

Den verksamhet som ska registreras ska följa kraven i den branschspecifika förordningen. Syftet med branschspecifika förordningar är både att för ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utövare av verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation. Verksamheten kan inledas när kommunens miljömyndighet har registrerat verksamheten eller det har gått 30 eller 60 dagar sedan anmälan lämnades in.

Registreringsskyldigheten gäller även kemiska tvättinrättningar och verksamheter där det används organiska lösningsmedel samt betongstationer och betongproduktfabriker. I samband med registreringen säkerställer myndigheten att verksamhetsutövaren iakttar ändamålsenliga miljöskyddskrav i sin verksamhet.

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

Servicen tillhandahålls av

Raumo

Ansvarig för tjänsten

Raumo
Ansvarig för texten: Raumo
Uppdaterad: 18.12.2023