suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Parkeringsövervakning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Lagen om felparkeringsavgift har trätt i kraft 17.6.2011. Enligt lagen föreläggs felparkeringsavgift för överträdelse av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering av fordon samt av bestämmelser om användning av parkeringsskiva.

I Karleby är parkeringsfel 40 €.

Fordons förare skall meddelas skriftlig anmaning att betala felparkeringsavgift inom 30 dagar från det anmaningen gavs. Anträffas föraren inte, kan betalningsanmaningen anbringas på ett synligt ställe på fordonet.

Har betalningsanmaning icke inom föreskriven tid efterkommits, skall betalningen belopp höjas med 14€. Parkeringsövervakaren skall därvid meddela ägaren eller innehavaren av fordonet skriftligt föreläggande (betalningskrav) att betala förhöjd bot inom 30 dagar från delfåendet av betalningsföreläggandet, vid äventyr att boten eljest indrives i utsökningsväg.

Fordons förare, ägare eller innehavare, som anser anmaning eller föreläggande att betala felparkeringsavgift eller förhöjning av felparkeringsavgift obefogad, har rätt att inom stadgad betalningstid inlägga en skriftlig begäran om omprövning hos parkeringsövervakaren.

Gör så här

Felparkeringsavgiften ska betalas senast på förfallodagen. Begäran om omprövning av ett beslut om en avgift eller om klampning får göras hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att bilar som stannar, parkerar och går på tomgång iakttar reglerna och föreskrifterna för det. Parkering på allmänna områden övervakas av kommunala parkeringskontrollanter och polisen. En parkeringskontrollant kan påföra en felparkeringsavgift för brott mot dessa förbud och begränsningar. Avgiften varierar från kommun till kommun. Om du anser att du fått en parkeringsbot på fel grunder kan du begära omprövning.

Parkeringsövervakningen kan låsa bilens däck om din bil varit felparkerad minst två dygn eller samlat på sig fem obetalda felparkeringsavgifter.

Kommunala parkeringsvakter eller -kontrollanter ska ha ett emblem och bära tjänstedräkt, av vilken deras tjänsteställning framgår samt ett tjänstemärke som ska visas upp vid behov. De flesta storstäder har även privata parkeringsanläggningar som har egna verksamhetsprinciper och regler.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 18.3.2020