suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Överlåtelsetillstånd för rengårdar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en rengård eller en del därav krävs tillstånd av NTM-centralen om rengården omfattas av de inskränkningar som avses i 26 § i lagen om renskötsellägenheter (590/1969). Om du inte ansöker om överlåtelsetillstånd anses överlåtelsen ogiltig.

Gör så här

Skicka in en fritt formulerad ansökan om överlåtelsetillstånd till NTM-centralen (Lappland eller Norra Österbotten) eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där rengården finns. Landsbygdsnäringsmyndigheten skickar ansökan och sitt utlåtande i ärendet vidare till NTM-centralen. Om du vill kan du använda NTM-centralens ansökningsformulär.

Som bilaga till ansökan ska du skicka en handling som bevisar att villkoren för överlåtelse uppfylls (förköpsbrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvskiftesavtal e.dyl.). Orsaken till överlåtelsen ska framgå av handlingen.

Om du har för avsikt att sälja en rengård eller del av en sådan men du inte har någon köpare ännu ska du genom pålitliga efterforskningar utreda om det finns potentiella köpare inom rennäringen innan du ansöker om överlåtelsetillstånd. Du bör informera landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen och renvärden i det lokala renbeteslaget, muntligt eller skriftligt, om att du vill sälja. En säljannons bör publiceras i lokaltidningen och/eller på internet. Det bör stå i annonsen att det som säljs är en rengård eller en del av en sådan. Bifoga en kopia av tidnings- och/eller internetannonsen för rengården eller den berörda delen till ansökan om överlåtelsetillstånd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Det är ägaren till rengården som omfattas av överlåtelseinskränkningar enligt 26 § i lagen om renskötsellägenheter (590/1969) som ska ansöka om tillståndet. Om du är osäker på om din rengård omfattas av inskränkningar bör du gå igenom fastighetens gravationsbevis eller ett utdrag ur fastighetsregistret för att se om där finns några sådana inskränkningar som avses i 26 § i lagen om renskötsellägenheter (590/1969) antecknade. I sista hand kan du kontrollera saken hos NTM-centralen.

Tillståndet beviljas om förvärvaren är en enskild som bor i renskötselområdet och försörjer sig i huvudsak på renskötsel. Om förvärvaren inte uppfyller ovan nämnda villkor beviljas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger.


Handläggningstid

En till två månader i medeltal. Var beredd på att NTM-centralen begär utlåtanden av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten och av renbeteslagsföreningen, vilket tar tid.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare om inget annat anges i beslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.8.2020