suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Överlåtelsetillstånd för naturnäringslägenheter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För överlåtelse (försäljning, gåva, avvittring, delning, byte, uthyrning) av en naturnäringslägenhet eller en del därav krävs tillstånd av NTM-centralen om lägenheten omfattas av de inskränkningar som avses i 37 § i naturnäringslagen (610/1984). Om du inte ansöker om överlåtelsetillstånd anses överlåtelsen ogiltig.

Gör så här

Skicka en fritt formulerad ansökan om överlåtelsetillstånd till NTM-centralen i Lappland eller till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där naturnäringslägenheten finns. Landsbygdsnäringsmyndigheten skickar ansökan och sitt utlåtande i ärendet vidare till NTM-centralen. Om du vill kan du använda NTM-centralens ansökningsformulär.

Som bilaga till ansökan ska du skicka en handling som bevisar att villkoren för överlåtelse uppfylls (förköpsbrev, gåvobrev, avvittringsavtal, arvskiftesavtal e.dyl.). Orsaken till överlåtelsen ska framgå av handlingen.

Om du har för avsikt att sälja en naturnäringslägenhet eller del av en sådan men du inte har någon köpare ännu ska du genom pålitliga efterforskningar utreda om det finns potentiella köpare inom naturnäringssektorn innan du ansöker om överlåtelsetillstånd. Du bör informera landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen och renvärden i det lokala renbeteslaget, muntligt eller skriftligt, om att du vill sälja. En säljannons bör publiceras i lokaltidningen och/eller på internet. Det bör stå i annonsen att det som säljs är en naturnäringslägenhet eller en del av en sådan. Bifoga en kopia av tidnings- och/eller internetannonsen för naturnäringslägenheten eller den berörda delen till ansökan om överlåtelsetillstånd.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Det är ägaren till en naturnäringslägenhet som omfattas av överlåtelseinskränkningar enligt 37 § i naturnäringslagen (610/1984) som ska ansöka om tillståndet. Inskränkningar av överlåtelserätten är i kraft i 30 år från den dag då köpebrevet rörande lägenheten eller tillskottsområdet undertecknades.

Om du är osäker på om din naturnäringslägenhet omfattas av inskränkningar bör du gå igenom fastighetens gravationsbevis eller ett utdrag ur fastighetsregistret för att se om där finns några sådana inskränkningar som avses i 37 § i naturnäringslagen (610/1984) antecknade. I sista hand kan du kontrollera saken hos NTM-centralen.

Tillstånd beviljas om förvärvaren är en person som försörjer sig huvudsakligen på naturnäring och har varit stadigvarande bosatt inom tillämpningsområdet för naturnäringslagen under de senaste 5 åren. Om förvärvaren inte uppfyller ovan nämnda villkor beviljas tillstånd endast om särskilt vägande skäl föreligger.


Handläggningstid

En till två månader i medeltal. Var beredd på att NTM-centralen begär utlåtanden av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten och i vissa fall även av renbeteslagsföreningen, vilket tar tid.

Giltighetstid

Tillståndet gäller tills vidare om inget annat anges i beslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.8.2020