suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Överföring av explosiva varor mellan Finland och ett EES-land

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För överföring av explosiva varor mellan Finland och ett EES-land krävs ett dokument som Tukes har beviljat för förflyttningen, dvs. ett överföringsintyg.

Gör så här

För överföring av explosiva varor mellan Finland och ett land inom EES krävs ett dokument som Tukes har beviljat för förflyttningen, dvs. ett överföringsintyg. Mottagaren av de explosiva varorna ska ansöka om ett överföringsintyg från Tukes och skicka en kopia av intyget till avsändaren. Överföringsintyget ska skickas till avsändaren av de explosiva varorna före överföringen

Enligt förordningen om övervakning av explosiva varor ska följande uppgifter lämnas i ansökan:

• namn och adress på avsändaren av de explosiva varorna och dem som ordnar överföringen

• mängden explosiva varor

• handelsnamnen, beskrivningarna, ändamålen och UN-numren för de explosiva varorna

• uppgifter om de explosiva varornas överensstämmelse med kraven, om de explosiva varorna för första gången överlåts för distribution eller bruk inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

• transportsättet och rutten samt vid behov gränsövergångsställena inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

• det uppskattade avgångs- och ankomstdatumet.

Vissa EES-länder kräver ett separat dokument för varje överföring. Att bevilja ett partispecifikt överföringsintyg förutsätter mycket detaljerad information när du ansöker om intyget hos Tukes.

För registreringsanmälan om en internationell överföring ska man inom EU använda blanketten Överföring av explosiva varor inom gemenskapen. EU har ställt vissa tekniska krav på blanketten, varför den blankett som finns på Tukes webbplats inte kan laddas ned för elektronisk hantering av anmälan. Den officiella blanketten kan beställas från Tukes.

För vem och på vilka villkor

Vid import av explosiva varor till Finland ska importören före överföringen skicka avsändaren ett överföringsintyg med godkännande av Tukes. Överföringsintyget är ett tecken på att den explosiva varan får införas till Finland. Myndigheten i det avsändande landet ska också märka sitt godkännande på blanketten så att den explosiva varan kan exporteras.

Vid export av explosiva varor till ett EES-land ska avsändaren innan hen skickar varorna få godkännande av den behöriga myndigheten i mottagarlandet på överföringsintyget. Innan blanketten skickas utomlands ska den förses med Tukes godkännande. Skicka in blanketten som brev till Tukes.

Om överföringen av explosiva varor i samband med import eller export sker via andra EES-länder, ska godkännande inhämtas från de behöriga myndigheterna i alla transiteringsländer. Under överföringen ska överföringsintyget uppvisas till myndigheterna på begäran.

När överföringen av en explosiv vara påbörjas i Finland och avslutas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller när en explosiv vara anländer till Finland utan att gå via Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska överföringsintyg för överföringen sökas hos Tukes. Det överföringsintyg som ansöks avser den del av transporten som sker i Finland.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland kräver verksamheten en ansökan om överföringsintyg precis som för en näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Om du överlåter explosiva varor ska du föra bok över detta.

I samband med överföring av explosiva varor ska det företag eller den person som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor, dvs. ett företag inom branschen för explosiva varor, ska upprätthålla en fil som innehåller åtminstone följande uppgifter:

• de inkomna explosiva varorna och namnen på avsändarna av varorna

• de avsända explosiva varorna och namnen på mottagarna av varorna samt numren för överlåtelseintygen

• de explosiva varor som finns i lagret

• de explosiva varor som använts i den egna verksamheten.

Filen ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen skedde. Filen ska uppvisas till övervakningsmyndigheten på begäran.

Närmare bestämmelser om bokföringen av ett företag inom branschen för explosiva varor finns i förordningen om övervakning av explosiva varor.


Tidsfrist

Vid import av explosiva varor till Finland ska importören före överföringen skicka avsändaren ett överföringsintyg med godkännande av Tukes. Vid export av explosiva varor till ett EES-land ska avsändaren innan hen skickar varorna få godkännande av den behöriga myndigheten i mottagarlandet på överföringsintyget.

Handläggningstid

Fjorton (14) dagar

Giltighetstid

Tidsbundet

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 15.2.2022