suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Sibbo kommun ordnar frivillig morgon- och eftermiddagsverksamhet för alla elever i årskurs 1 och 2. Man har beslutat att erbjuda verksamheten till alla elever i årskurs 1–6 för vilka ett beslut om särskilt stöd gjorts. Sibbo har åtagit sig att ordna minst tre timmar eftermiddagsverksamhet varje skoldag. Beroende på deltagarantal kan verksamhet ordnas under vardagar t.ex. mellan klockan 7.30–16.30.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ger barnen möjlighet till utevistelse, fri lek samt för spel inomhus och utomhus. Barnen kan göra sina läxor, pyssla och vila. I verksamheten betonas barnens mångsidiga uppväxt och utvecklingen av deras sociala färdigheter.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är frivillig och avgiftsbelagd.

I så gott som alla skolor i Sibbo är morgon- och eftermiddagsverksamheten verksamhet som skolorna själva ordnar. Sibbo kommun (Bildningsavdelningen) ansvarar för att lagar gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten följs. Rektorn i respektive skola ansvarar för den verksamhet som ordnas i skolan.

Verksamhetsavgifter

Sibbo kommuns bildningsutskott beslutade 9.3.2021 att klientavgiften fr.o.m. 1.8.2021 är 100 euro för verksamhet som uppgår till högst 3 timmar per dag och 140 euro per månad för verksamhet som överskrider 3 timmar per dag. Antalet dagar under vilka barnet deltar i verksamheten påverkat inte avgiften. Avgiften för morgonverksamhet som kommunen ordnar är 35 euro/månad.

Avgifterna gäller elever (elever i åk 1 och 2 samt elever som deltar i specialundervisningen) som deltar i den lagstadgade verksamheten. Verksamhetens anordnare bestämmer själv avgifterna för den övriga eftermiddagsverksamheten. Dessutom gäller avgifterna även förskolebarn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet i stället för kompletterande dagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom morgon- och eftermiddagsverksamheten för ditt barn via Wilma. Ansökningstiden för nästa läsår är på våren; 7.-30.4.2021. Du hittar ansökningsblanketten på Wilmas framsida när du öppnar rullgardinsmenyn på sidans övre kant (tre streck) och väljer rubriken ”Blanketter”. Observera att du inte kan använda mobiltelefonens Wilma-app för att fylla i blanketten.

Det går också att ansöka om en plats utanför ansökningstiden. Kontakta skolan skolsekreterare för ytterligare information om hur du gör en ansökan.

Kontakta skolans rektor för mer information om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Verksamhetens syfte

Det allmänna målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att främja barnets allsidiga välbefinnande och att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldagen. Syftet med verksamheten är att stödja barnets växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar samt stödja familjerna och skolan i deras fostrande arbete. Ett annat syfte är att förebygga riskfaktorer som uppkommer då barnen tillbringar fritiden ensamma eller utan tillsyn.

Verksamhetens innehåll

Morgon och eftermiddagsverksamheten har en egen innehållslig karaktär, för vilken mångsidighet, behovsinriktning och frivillighet är utmärkande. Anordnaren och den som genomför verksamheten definierar och väljer detaljinnehållet och eventuella betoningar. De innehållsmässiga helheterna i morgon- och eftermiddagsverksamheten har fastställts i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen enligt följande:

  1. etisk tillväxt och likvärdighet, 2. lek och växelverkan, 3. motion och friluftsliv, 4. måltider och vila, 5. kultur och traditioner, 6. handens färdigheter och pyssel, 7. visuellt, musikaliskt, kroppsligt och språkligt uttryck, 8. mediefärdigheter, 9. vardagssysslor, 10. levnadsmiljön och en hållbar livsstil, 11. olika kunskapsmässiga och färdighetsmässiga ämnesområden.

Tidpunkt för verksamheten

Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan anordnas på vardagar i regel ungefär mellan klockan 8.00 och 17.00. Tidpunkterna är riktgivande för verksamheten och varierar något vid de olika verksamhetsställena. Mer detaljerad information om tidpunkterna för verksamheten fås av skolorna. Morgonverksamhet ordnas inte i alla skolor.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 17.8.2021