suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Marktäktstillstånd och anmälan

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

För att ta marksubstanser, dvs. sten, grus, sand, lera och mull krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Marktäkt för eget sedvanligt husbehov kräver inget tillstånd. Användningen av marksubstanser ska då hänföra sig till byggande som betjänar boendet eller jord- och skogsbruket eller till förbättring av vägförbindelserna. Om mängden täkt för husbehov överstiger 500 kubikmeter fast mått, ska den k ...

Gör så här

Ansök om tillstånd enligt marktäktslagen för bortforsling, lagring på plats och förädling av marksubstans. Ansök skriftligen om tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Bifoga en täktplan till tillståndsansökan med detaljerade uppgifter om täktverksamheten och miljövården.

Ansök om tillstånd eller anmäl täkt för husbehov med den bifogade blanketten.

Lämna in ansöknings- och anmälningshandlingarna med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor i god tid före den planerade tidpunkten för inledande av verksamheten.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Innan marktäktsverksamhet enligt tillståndet inleds ska tillståndshavaren ställa en säkerhet vars storlek fastställs i tillståndsbeslutet.


Giltighetstid

Marktäktstillstånd beviljas för viss tid, i allmänhet för högst tio år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För att ta marksubstanser, det vill säga sten, grus, sand, lera och mylla för bortforsling, lagring på plats eller förädling, krävs tillstånd enligt marktäktslagen.

Om täktverksamheten i samma verksamhetsområde omfattar samtidig stenbrytning och stenkross behövs i allmänhet förutom marktäktstillstånd även miljötillstånd. Du kan ansöka om tillstånd med en tillståndsansökan, varvid ansökningarna behandlas tillsammans och avgörs genom samma beslut.

Om projektet utöver marktäktstillståndet även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan du be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena så att behandlingsskedena för de olika tillståndsförfarandena genomförs samtidigt.

Innehavaren av marktäktstillståndet ska årligen göra en anmälan om mängden och arten av marksubstans som tagits. Anmälan görs i första hand på en elektronisk anmälningsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023