suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Marktäktstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Marktäktverksamheten styrs av marktäktslagen. Tagaren ska bland annat säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön.

Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område.  Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget  hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Gör så här

Tillstånd ansökas om hos kommunens miljöskyddsmyndighet (Lupapiste).

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd från kommunen. Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område. Tagaren ska säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön. Tillståndsinnehavaren ska årligen meddela mängden och arten av substans som tagits.

Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Om sökandens projekt utöver behovet av marktäktstillstånd även omfattar behov av andra miljötillstånd, kan sökanden be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Om marktäkten är omfattande ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020