suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Kommunens officiella meddelanden

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Kommunen ska upprätthålla en anslagstavla i ämbetshus eller annan av kommunstyrelse förordnad lämplig plats, dit det är fritt tillträde under tjänstetid.

Vasa stads officiella anslagstavla samlar både stadens kungörelser, dvs. officiella meddelanden och lediga arbetsplatser. Kungörelser kan läsas också på stadens webbsidor, lediga arbetsplatser kan sökas genom den elektroniska rekryteringen. Kungörelserna finns framlagda på Vasas och Lillkyros samserviceställen. Eventuella bilagor till kungörelserna är i regel framlagda på samserviceställena. Vasa stads kungörelse publiceras därtill också i vissa eller alla lokaltidningar. Kommuninvånarna anses ha fått del av kungörelsen, då den har publicerats på Vasa stads officiella anslagstavlor.

Gör så här

Kungörelserna finns framlagda på Vasas samserviceställe under huvudbibliotekets öppettider, i Lillkyros samserviceenhet under tjänstetid samt på Vasa stads webbsidor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främst använda elektroniska kanaler i sin kommunikation. Dessutom kan kommunen fatta beslut om att publicera meddelandena även på andra sätt, till exempel på en anslagstavla.

Meddelandena måste finnas på webben i 14 dygn. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Åtminstone följande uppgifter om kommunen ska finnas tillgängliga på webben:

• kommunstrategi

• förvaltningsstadga

• budget och ekonomiplan

• bokslut

• revisionsnämndens bedömningsberättelse

• revisionsberättelsen

• avtal om samarbete mellan kommuner

• koncernanvisningar

• redogörelser för de förtroendevalda och tjänsteinnehavarnas bindningar

• grunderna för de förtroendevaldas arvoden och ersättningar

• avgifter som uppbärs för tjänsterna.

Dessutom publicerar många kommuner föredragningslistor, protokoll och många meddelanden elektroniskt på sin webbplats om dokumenten inte innehåller sekretessbelagd information.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 30.10.2019