suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Kommunens daghem

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Kommunen erbjuder småbarnspedagogik på finska och svenska i kommunens 12 daghem.

Småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden; norra Sibbo och Nickby området samt södra Sibbo. Daghemmen har vid behov öppet vardagar kl. 6:30-17:30. Dygnetrunt småbarnspedagogik ordnas på två språk i Nickbygårds daghem på Nickby området.

Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.

Lämna in en ansökan fyra (4) månader innan behovet av småbarnspedagogik. Ansök genom e-tjänsten med blanketten "Ansökan till småbarnspedagogiken". Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av plötslig sysselsättning, start av utbildning eller p.g.a. flytt till annan ort, ska ansökan om en plats i småbarnspedagogiken lämnas in så fort som möjligt. Senast två (2) veckor innan platsen behövs.

En ansökan till småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Enda undantaget utgör ansökan till språkbad som ska lämnas in före slutet av mars.

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor gällande ansökan till småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Daghemmens verksamhetsår börjar 1.8 och slutar 31.7. Under semesterperioder, jul och sommar koncentrerar vi verksamheten till några få enheter. Barnet har rätt till småbarnspedagogik fram till slutet av juli (31.7) under det år då barnet börjar skolan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Avgifterna fastställs enligt gällande föreskrifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 15.12.2020