suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Kommersiella fiskares regionala fisketillstånd beviljat av fiskerimyndigheten

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan bevilja kommersiella fiskare ett max femårigt tillstånd för utövande av kommersiellt fiske i privata vattenområden. Tillstånd kan beviljas endast i en situation där en överenskommelse inte har kunnat nås med innehavaren av fiskerätten och de nedan nämnda villkoren uppfylls.

Gör så här

Sträva först efter att hyra fiskerätt direkt från fiskerättsinnehavarna och använd fiskeområdena som hjälp. Men om saken inte lyckas på det här sättet ska du kontakta NTM-centralen.

Fyll i den utskrivbara blanketten (Ansökan om tillstånd för kommersiellt fiske till NTM-centralen enligt 13 § i lagen om fiske).

Lämna in ansökan med bilagor antingen 1) som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett, eller 2) per post till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet söks.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna. En bristfällig ansökan, kompletteringsbehov och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga handläggningstiden.

För vem och på vilka villkor

Tillståndet kan beviljas om:

  • Vattenområdet i fiskeriområdets bruks- och vårdplan fastställts som väl lämpligt för kommersiellt fiske.
  • Fiskebeståndens status gör det möjligt att utnyttja dem för kommersiellt fiske.
  • Inget avtal har ingåtts med fiskerättsinnehavarna om att använda vattenområdet för kommersiellt fiske.
  • Utövandet av det kommersiella fisket orsakar inga betydande olägenheter för områdets strandägare eller -innehavare eller för annan användning av området.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara månader, eftersom tillståndet bl.a. förutsätter förhandlingar med fiskerättsinnehavaren.

Giltighetstid

Tillståndet är i kraft i högst fem år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 13.2.2023