suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av skog

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen. Tidsfristen för att verkställa Kemera-arbeten kan som mest förlängas till 2026.

Med vitaliseringsgödsling av skog menas gödsling med aska s ...

Gör så här

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen.

Du kan inleda gödslingsarbetet först när Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Lämna in anmälan om verkställande när arbetet är klart

När arbetet är gjort behöver du lämna in anmälan om verkställande. Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid som du ser i finansieringsbeslutet.

Du kan skriva ut en blankett via Skogscentralens webbplats och skicka in den till Skogscentralen. Leverera blanketten med skyddad e-post eller med brevpost till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Innan du fyller i en blankett läs ifyllnadsinstruktionerna.

För vem och på vilka villkor

Stöd för vitaliseringsgödsling av skog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Trots god skogsvård avtar utvecklingen av trädbeståndet på grund av obalans mellan näringsämnena men näringsobalansen kan rättas till genom att gödsla.
 • Behovet av gödsling och användningen av gödslingspreparatet redogörs genom att man beskriver symtomen på trädbeståndet och definierar ståndorten (på torvmarker) eller med hjälp av en näringsanalys.
 • Näringspreparatet som används lämpar sig för att rätta till näringsobalansen.
 • Arealen som ansökan gäller är minst två hektar. En ansökan kan innehålla figurer som har olika ägare och som ligger i olika delar av Finland.
 • Figurstorleken är minst 0,5 hektar.
 • På torvmark motsvarar näringshalten på objektet minst lingontorvmo.
 • I plantbestånd gäller dessutom: Tidig vård av plantbestånd är gjord på ett ändamålsenligt sätt. Medelhöjden på plantbeståndet är minst 0,7 meter.

Stöd för vitaliseringsgödsling beviljas inte när marken består av ogenomsläpplig lerjord. Förnyelsemogen skog beviljas inte stöd.

När markägaren söker stöd själv kan stöd bara beviljas för material (gödselkostnader). Stöd kan inte beviljas för markägarens eget arbete, inte för planeringskostnader eller för arbetskostnader. När en aktör med skogsägarens fullmakt söker stöd kan stöd beviljas för materialkostnader samt planerings- och arbetskostnader.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Privata markägare kan vara:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • fysiska personer som har en arrenderätt, en nyttjanderätt som baserar sig på testamente, den efterlevande makens besittningsrätt, en pensionsrätt eller en motsvarande rätt
 • ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo vars huvudsyfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk förutsatt att alla delägare i företaget, sammanslutningen eller dödsboet är fysiska personer
 • en stiftelse vars verksamhet till största delen utgörs av gårds- eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för vitaliseringsgödsling tidigare kan man söka stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (35/2015)

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020)

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 15.11.2023