suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Kemera-stöd för vård av skogsnaturen

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen. Tidsfristen för att verkställa Kemera-arbeten kan som mest förlängas till 2026.

Stödet för vård av skogsnaturen är avsett för att främja vå ...

Gör så här

Sökningen av naturvårdsprojekt sker tre gånger om året. Se på Skogscentralens webbplats vilka projekt som är öppna för att sökas.

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen. Tidsfristen för att verkställa Kemera-arbeten kan som mest förlängas till 2026.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av det totala stödbeloppet som har beviljats.

Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Anmälan om verkställande, finansieringsbeslutets nummer, kommun där arbetet görs, landskap

Till exempel:

Anmälan om verkställande, vård av skogsnaturen, 11-2016-1234-P1-1, Vasa, Österbotten

Du kan också lämna in blanketterna till Skogscentralens kontor i Lahtis.

För vem och på vilka villkor

Kriterierna för godkännande av ansökningar är hur betydande, verksamma och kostnadseffektiva åtgärderna är. Stödet beviljas för regionalt betydande projekt som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.

En förutsättning för stödet är att Skogscentralen har godkänt verkställighetsplanen. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Verkställighetsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Åtgärder som görs i fält, separat för varje arbetsslag
 2. Information om tillstånd och anmälningar som behövs samt information om de kontakter med myndigheterna som gäller tillstånd och anmälningar som är anhängiga
 3. Kostnadsberäkning där det framgår hur projektets kostnader fördelar sig på planerings-, arbets- och övriga kostnader. Om det är frågan om ett samprojekt meddela kostnaderna per fastighet.

Bifoga kopior på beviljade tillstånd.

Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas. Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna för verkställandet.

Markägaren kan få ersättning för ekonomiskt bortfall på grund av bränning av naturvårdsträd. Ersättningen bestäms så att man multiplicerar den uppskattade volymen av det marknadsdugliga trädbeståndet före bränningen med rotpriset per kubikmeter virke för det område som bestäms utifrån landskapsindelningen.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 2.4.2024