suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen. Tidsfristen för att verkställa Kemera-arbeten kan som mest förlängas till 2026.

Stödet för tidig vård av plantbestånd är avsett för att stö ...

Gör så här

Nya Kemera-ansökningar tas inte längre emot. Ansökningstiden för Kemera-stöd upphörde 1.10.2023, och Kemera-lagen upphör att gälla 31.12.2023. Verkställ Kemera-arbeten inom den tid som getts i stödbeslutet. Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen. Tidsfristen för att verkställa Kemera-arbeten kan som mest förlängas till 2026.

Sök stöd för tidig vård av plantbestånd genom att lämna in en anmälan till Skogscentralen. Ansökan ska vara framme innan arbetena inleds. Skogscentralen fattar ett finansieringsbeslut. Du kan genast inleda tidig vård av plantbestånd när ansökan har lämnats in. Du behöver inte vänta på Skogscentralens beslut om finansiering.

Det är på avsändarens ansvar att ansökan kommer fram till Skogscentralen.

Ansökningar om kemera-stöd ska vara inne hos Skogscentralen senast 1.10.2023. Eftersom 1.10 är en söndag tas även ansökningar som inkommer måndag 2.10 till behandling. Ansökningar som inkommer senare kommer inte att behandlas. Kemera-lagen slutar att vara i kraft 31.12.2023.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du ska lämna in anmälan om verkställande. Det är på avsändarens ansvar att anmälan kommer fram till Skogscentralen.

Vi rekommenderar att du gör anmälan om verkställande i MinSkog.fi.

Du kan också skriva ut en blankett via Skogscentralens webbplats och skicka in den till Skogscentralen. Leverera blanketten med skyddad e-post eller med brevpost till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Skogscentralen beviljar det slutliga stödbeloppet på basis av anmälan om verkställande.

För vem och på vilka villkor

Stöd för tidig vård av plantbestånd kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Stödmottagaren är en privat markägare.
 • Stödet söks på samma gång för en totalareal på minst 1 hektar (ansökan kan innehålla olika ägares figurer på olika håll i landet).
 • Figurstorleken är minst 0,5 hektar.
 • Efter arbetet ska medelhöjden på det plantbestånd som ska odlas vara minst 0,7 meter och högst 3 meter.
 • Från objektet avlägsnas minst 3 000 stammar per hektar, i norra Finland minst 2 000 stammar per hektar. Alla stubbar räknas med i avgången om det kvarlämnade trädbeståndet har behandlats enligt god yrkespraxis inom skogsbranschen.
 • Kvarvarande bestånd får vara högst 5 000 stammar per hektar.
 • Om plantbeståndet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde. Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.

Du kan inte få stöd om skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren har finansierats med Kemera-medel på samma objekt.

Du kan inte få stöd om det på samma objekt med Kemera-medel har finansierats

 • skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren eller
 • tidig vård av plantbestånd under de senaste sju åren.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 15.11.2023