suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Fridlysning av naturminnesmärken och hävning av fridlysningen på privatägd mark

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Ett naturminnesmärke kan vara till exempel ett träd, en dunge, ett flyttblock eller motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd. Kommunen ska se till att minnesmärket märks ut klart och tydligt i terrängen. Det är förbjudet att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke.

Gör så här

Kontakta Karleby stads miljötjänster i ärenden som gäller fridlysning av naturminnesmärken eller hävning av fridlysningen.

För vem och på vilka villkor

Om naturminnesmärket är beläget på mark som ägs av någon annan än staten fattar kommunen beslut om fridlysningen. Byggnads- och miljönämnden kan fatta beslutet endast på markägarens ansökan eller med markägarens samtycke. Om minnesmärket är beläget på ett område som hör till flera fastigheter krävs samtliga fastighetsägares samtycke. Även grannarna till en fastighet där ett minnesmärke är beläget ska höras ifall fridlysningen kan ha inverkan på användningen av deras fastigheter.

Kommunen kan på ansökan av ägaren eller på förslag av närings-, trafik- och miljöcentralen häva fridlysningen av ett naturminnesmärke om det inte längre finns grund för fridlysningen eller om den står i vägen för ett projekt eller en plan av betydande allmänt intresse.

Om ägaren har ansökt om hävning av fridlysningen ska kommunen be om utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Om ärendet har väckts av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska områdets ägare ges tillfälle att bli hörd.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020