suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättning för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om bidrag, ersättning och stöd för skador och för att förebygga skador orsakade av fridlysta arter enligt naturvårdslagen vid NTM-centralen.

Bidrag, ersättning och stöd beviljas enligt prövning

  • för att förebygga skador orsakade av fridlysta djur,
  • för att ersätta skador orsakade av fridlysta djur,
  • för att stödja renhushållningen genom att ersätta skador som kungsörnar orsakat ...

Gör så här

Ansök om bidrag, ersättning och stöd samt utbetalningen av dem elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. UF-centret betalar ut understöden i enlighet med NTM-centralens beslut.

Du påskyndar behandlingen av ditt ärende genom att bekanta dig med tilläggsuppgifter och fylla i ansökningarna omsorgsfullt.

Så här ansöker du

Ansök om bidrag, ersättning och stöd samt utbetalningen av dem i första hand i regionförvaltningens e-tjänst. Inloggning i tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark autentisering, kan du också ansöka med en utskrivbar blankett. Lämna in ansökan med bilagor till den NTM-central inom vars område skadan har inträffat. Du kan skicka ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen per post, e-post, genom att lämna in den på plats eller som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner. Om du ansöker om utbetalning med en utskrivbar blankett, lämna in ansökan om utbetalning till UF-centret.

Observera att en del av ansökningarna endast kan lämnas in elektroniskt.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan ansökan om utbetalning lämnas in av en befullmäktigad person. Endast personer som har en befintlig fullmakt eller en rättighet som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för organisationens räkning utan separat fullmakt. Fullmakten att uträtta ärenden ges i Suomi.fi-tjänstens fullmakter. Genom att använda fullmaktsrollerna säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att representera organisationen.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering heter Ansökan om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, näringsverksamhet och trafik. Vid fullmaktsärenden följs aktuella anvisningar för Suomi.fi-tjänsten.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten för sin organisations räkning via Suomi.fi-identifikation. Efter att fullmakten erhållits sker inloggningen i e-tjänsten med personlig bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Utöver fullmakterna måste samfundskunder ha ett FO-nummer för att kunna använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Bidrag för förebyggande av skador kan beviljas för anskaffning av varor och tjänster samt för forskning och utvecklingsarbete. Ersättning kan inte begäras för reparation av skador på byggnader

Bidrag för förebyggande av skador på odling och djur samt bidrag för förebyggande av skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter kan beviljas fysiska personer, företag och andra sammanslutningar, med undantag av statliga bokföringsenheter.

Bidrag för förebyggande av skador på byggnader kan beviljas fysiska personer och andra sammanslutningar, med undantag av statliga bokföringsenheter.

Som skada på odling kan ersättas skada som fridlysta djur orsakat på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd. Ersättning för skador på odling kan betalas till företag som bedriver primärproduktion inom jordbruket.

Som skada på djur kan ersättas skada som fridlysta djur orsakat produktionsdjur eller husdjur, bortsett från skador som kungsörnar orsakar renhushållningen och skador som fiskgjusar orsakar fiskodlingsanstalter.

Ersättning för skador orsakade av djur kan betalas till fysiska personer, företag som bedriver primärproduktion inom jordbruket och renbeteslag.

Stöd för renhushållningen med anledning av kungsörnens häckning kan beviljas till renbeteslag. Stödet är begränsat till revir eller partiell revir av kungsörnar som häckar i renbeteslag i renavelsområdet.

Stöd för fiskerihushållningen kan beviljas till företagen inom fiskodlingssektorn utgående från det kalkylerade värdet av odlad fisk som fiskgjusar använder som föda.

Förutsättning för utbetalning

En förutsättning för utbetalning av ersättning är att den skadelidande har försökt förhindra att skadan uppkommer eller utvidgas med de skäliga medel som står till buds. Den som lidit skada har gjort en skadeanmälan till myndigheten utan dröjsmål efter upptäckt. En oberoende expert som godkänts av NTM-centralen ska alltid verifiera skadorna.

En ytterligare förutsättning är att bidragsmottagaren inte har fått annan offentlig finansiering för samma åtgärd.

Av ansökan ska framgå

  • vilken djurart som orsakat skadan,
  • när och var skadan har inträffat,
  • skadans typ, omfattning och
  • om sökanden får ersättning med stöd av försäkring eller annan lagstiftning och till vilket belopp.

Stödberättigande kostnader är kostnader för skador som orsakats som en direkt följd av ett skadefall.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur 15/2022

Statsrådets förordning om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur 115/2023

Servicen tillhandahålls av

UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.12.2023